Barbara Jurkowska
ARTYKUŁ

(Angielski) PDF

STRESZCZENIE

The aim of the article is to demonstrate differences in various aspects of socio-economic life between the states of Germany and voivodships of Poland. Particular attention was devoted to the regions of the Polish-German borderland: Zachodniopomorskie, Lubuskie and Dolnośląskie voivodships and the neighbouring German states: Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg and Saxony. As a result of conducted taxonomic research, diversification among particular German states and voivodships in terms of socio-economic development was obtained.
Hellwig’s taxonomic method was used in the research of the level of socio-economic development of Poland and Germany. The study was based on data from Statistics Poland (GUS) and the Federal Statistical Office (Statistisches Bundesamt) in Germany. The analysis concerned years 2014—2017. The conclusions of the study are as follows: the greatest asset of the Polish regions is their demographic potential, which, combined with economic and innovation opportunities of the German regions, may become a stimulus for development in other areas of socio-economic life of the entire Polish-German borderland.

SŁOWA KLUCZOWE

Poland, Germany, Polish-German borderland, measure of development, comparative analysis

JEL

C38

BIBLIOGRAFIA

Budnikowski, T. (2017). Niemiecki rynek pracy w 2016 r. Biuletyn Instytutu Zachodniego, (302). Retrieved from: http://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,1847,4a44e3021e835738550e7f2fe6d6e242/302.pdf.

Bundesagentur für Arbeit. (2017). Der Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland. Retrieved from: https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201712/arbeitsmarktberichte/monatsbericht-monatsbericht/monatsbericht-d-0-201712-pdf.

Eurostat. (2016). Twenty-one regions below half of the EU average. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7192292/1-26022016-AP-EN.pdf/602b34e8-abba-439e-b555-4c3cb1dbbe6e.

Eurostat. (2017). GDP per capita in 276 EU regions. Four regions over double the EU average and still nineteen regions below half of the average. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7962764/1-30032017-AP-EN.pdf/4e9c09e5-c743-41a5-afc8-eb4aa89913f6.

Godlewska-Majkowska, H. (2011). Regionalny układ gospodarki. In: I. Fierla (Ed.), Polska w Europie: Zarys geograficzno-ekonomiczny, (343— 355). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 4, 307—327.

Jurkowska, B. (2014). The Federal States of Germany — Analysis and Measurement of Development Using Taxonomic Methods, Oeconomia Copernicana, 5(3), 49—73.

Kramer, E., & Rudolf, K. M. (2010). Wirtschaftliche, soziale und territoriale Lage Deutschlands (Metropolregion Rhein-Neckar). Brüssel: Europäisches Parlament.

Kukuła, K. (2012). Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13(1), 5—16.

Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Pietrzak, M., Balcerzak, A. (2016). Assessment of Socio-Economic Sustainability in New European Union Members States in the years 2004—2012. Retrieved from: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2016_No_5.pdf.

Piotrowska-Trybull, M. (2004). Analiza konkurencyjności polskich województw za pomocą metod taksonomicznych. In: W. Kosiedowski (Ed.), Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Piotrowska-Trybull, M., Jurkowska, B. (2015). Gminy wojskowe i powojskowe w województwie lubuskim: konsekwencje i wyzwania w perspektywie rozwoju lokalnego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Smętkowski, M., Jałowiecki, B. & Gorzelak, G. (2009). Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Statistischen Bundesamtes. (2017). Arbeitslose und Arbeitslosenquoten 1975—2016. Retrieved from: http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV33.pdf.

The Economist Intelligence Unit. (2016). A Summary of the Liveability Ranking and Overview. A report by The Economist Intelligence Unit. Retrieved from: https://mn.kbs.co.kr/datafile/2016/08/0820_10.pdf.

Walesiak, M. (2011). Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Zeliaś, A. (Ed.). (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Zeliaś, A. & Malina, A. (1998). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994 i 1995. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, (2), 23—44.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0