Barbara Jurkowska
ARTYKUŁ

(Angielski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest zbadanie różnic występujących w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski a krajami związkowymi Niemiec. Szczególną uwagę zwrócono na województwa pogranicza polsko-niemieckiego: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie oraz graniczące z nimi niemieckie kraje związkowe: Meklemburgię-Pomorze Przednie, Brandenburgię i Saksonię. W badaniu poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Niemiec wykorzystano taksonomiczną metodę Hellwiga. Podstawę stanowiły dane za lata 2014—2017: dla Polski pochodzące z GUS, a dla Niemiec — ze Statistisches Bundesamt.
Z badania można wywnioskować, że największym atutem regionów Polski jest ich potencjał demograficzny. W połączeniu z możliwościami gospodarczymi i innowacyjnymi regionów Niemiec może się to stać impulsem do rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego w wielu sferach życia społeczno-gospodarczego.

SŁOWA KLUCZOWE

Polska, Niemcy, pogranicze polsko-niemieckie, miara rozwoju, analiza porównawcza

JEL

C38

BIBLIOGRAFIA

Budnikowski, T. (2017). Niemiecki rynek pracy w 2016 r. Biuletyn Instytutu Zachodniego, (302). Retrieved from: http://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,1847,4a44e3021e835738550e7f2fe6d6e242/302.pdf.

Bundesagentur für Arbeit. (2017). Der Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland. Retrieved from: https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201712/arbeitsmarktberichte/monatsbericht-monatsbericht/monatsbericht-d-0-201712-pdf.

Eurostat. (2016). Twenty-one regions below half of the EU average. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7192292/1-26022016-AP-EN.pdf/602b34e8-abba-439e-b555-4c3cb1dbbe6e.

Eurostat. (2017). GDP per capita in 276 EU regions. Four regions over double the EU average and still nineteen regions below half of the average. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7962764/1-30032017-AP-EN.pdf/4e9c09e5-c743-41a5-afc8-eb4aa89913f6.

Godlewska-Majkowska, H. (2011). Regionalny układ gospodarki. In: I. Fierla (Ed.), Polska w Europie: Zarys geograficzno-ekonomiczny, (343— 355). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 4, 307—327.

Jurkowska, B. (2014). The Federal States of Germany — Analysis and Measurement of Development Using Taxonomic Methods, Oeconomia Copernicana, 5(3), 49—73.

Kramer, E., & Rudolf, K. M. (2010). Wirtschaftliche, soziale und territoriale Lage Deutschlands (Metropolregion Rhein-Neckar). Brüssel: Europäisches Parlament.

Kukuła, K. (2012). Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13(1), 5—16.

Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Pietrzak, M., Balcerzak, A. (2016). Assessment of Socio-Economic Sustainability in New European Union Members States in the years 2004—2012. Retrieved from: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2016_No_5.pdf.

Piotrowska-Trybull, M. (2004). Analiza konkurencyjności polskich województw za pomocą metod taksonomicznych. In: W. Kosiedowski (Ed.), Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Piotrowska-Trybull, M., Jurkowska, B. (2015). Gminy wojskowe i powojskowe w województwie lubuskim: konsekwencje i wyzwania w perspektywie rozwoju lokalnego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Smętkowski, M., Jałowiecki, B. & Gorzelak, G. (2009). Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Statistischen Bundesamtes. (2017). Arbeitslose und Arbeitslosenquoten 1975—2016. Retrieved from: http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV33.pdf.

The Economist Intelligence Unit. (2016). A Summary of the Liveability Ranking and Overview. A report by The Economist Intelligence Unit. Retrieved from: https://mn.kbs.co.kr/datafile/2016/08/0820_10.pdf.

Walesiak, M. (2011). Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Zeliaś, A. (Ed.). (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Zeliaś, A. & Malina, A. (1998). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994 i 1995. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, (2), 23—44.

Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny