Janusz Rosiek
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Jednym z kluczowych wyzwań, przed jakimi stoją obecnie kraje Unii Europejskiej (UE), jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Artykuł ma na celu przedstawienie wyników badania efektywności nakładów ponoszonych przez kraje UE na zrównoważony rozwój oraz ich efektów, z uwzględnieniem średniego trzyletniego okresu opóźnienia pomiędzy nakładami a efektami prowadzonej polityki. W analizie wykorzystano metodę obwiedni danych (Data Envelopment Analysis — DEA). Jako przybliżony miernik stopnia zrównoważenia rozwoju przyjęto wskaźnik efektywności DEA. Przemawiał za tym fakt skonstruowania go na podstawie wartości nakładów oraz efektów, kluczowych dla oceny i porównania stopnia zrównoważonego rozwoju. Badaniem objęto 28 krajów UE; przeprowadzono je na podstawie danych Eurostatu za lata 2011—2013 (nakłady) i 2014—2016 (efekty).
Generalnie można stwierdzić, że wszystkie analizowane kraje charakteryzowały się wysokimi wartościami wskaźnika zrównoważonego rozwoju, co świadczy o dużej skuteczności implementacji polityki zrównoważonego rozwoju UE. Zwraca jednak uwagę relatywnie niska pozycja w rankingu krajów uznawanych za najwyżej rozwinięte gospodarczo. Wyjaśnienie tego faktu wymaga przeprowadzenia dalszych, pogłębionych analiz o charakterze teoretyczno-empirycznym.

SŁOWA KLUCZOWE

równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego, kraje UE, metoda obwiedni danych (DEA)

JEL

O11, Q01, Q58, I30

BIBLIOGRAFIA

Barros, C. P., Mascarenhas, M. J. (2005). Technical and Allocative Efficiency in a Chain of Small Hotels. Hospitality Management 24(3), 415—436.

Burchard-Dziubińska, M., Drzazga, D. (2014). Zrównoważony rozwój — naturalny wybór. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Charnes, A., Cooper, W. W., Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2. Retrieved from: https://www.utdallas.edu/~ryoung/phdseminar/CCR1978.pdf.

Cooper, W. W., Seiford, L. M., Tone, K., Zhu, J. (2005). DEA: Past Accomplishments and Future Prospects. McCombs Working Paper No. IROM-01-05. Retrieved from: Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=744128 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.744128.

Daly, H. E. (1996). Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development. Boston, Massachusetts: Beacon Press.

Eurostat (2005). Measuring Progress Towards a More Sustainable Europe: Sustainable Development Indicators in the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Guzik, B. (2009). Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA. Badania operacyjne i decyzje, 1. Pobrano z: http://www.ord.pwr.wroc.pl/index.php?s=archive, dostęp: 06.05.2018.

Harris, J. M. (2003). Sustainability and Sustainable Development. International Society for Ecological Economics, Internet Encyclopaedia of Ecological Economics.

Harris, J. M., Wise, T. A., Gallagher, K. P., Goodwin, N. R. (eds.) (2001). A Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions. Washington D.C.: Island Press.

Holmberg, J. (eds.) (1992). Making Development Sustainable: Redefining Institutions. Policy and Economics. Washington D.C.: Island Press. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=PL.

Kozuń-Cieślak, G. (2010). Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności w usługach sektora publicznego. W: Ocena efektywności wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Praca w ramach projektu badawczego nr NN112069436.

Kumar, S., Gulati, R. (2008). An Examination of Technical, Pure Technical, and Scale Efficiencies in Indian Public Sector Banks using Data Envelopment Analysis. Eurasian Journal of Business and Economics 1(2), 33—69.

McKenzie, S. (2004). Social sustainability: Towards some definitions. Hawke Research Institute Working Paper Series, 27. Magill, South Australia: Hawke Research Institute, University of South Australia.

Munasinghe, M. (1992). Environmental Economics and Sustainable Development. Paper presented at the UN Earth Summit, Rio de Janeiro. Environment, Paper 3, USA: World Bank.

Munasinghe, M. (1994). Sustainomics: a transdisciplinary framework for sustainable development. Keynote Paper, Proc. 50th Anniversary Sessions of the Sri Lanka Assoc. for the Adv. of Science (SLAAS). Colombo, Sri Lanka.

Reed, D. (red.) (1997). Structural Adjustment, the Environment and Sustainable Development. London: Earthscan Publications.

Sathye, M. (2001). X-Efficiency in Australian Banking: An Empirical Investigation. Journal of Banking and Finance 25(3), 613—630.

Thanassoulis, E. (2001). Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis. New York: Springer.

United Nations Commission for Sustainable Development (UNCSD) (1996). Indicators for Sustainable Development. Framework and Methodology. Retrieved from: http://esl.jrc.it/envind/un_meths/UN_ME_c.htm.

United Nations Department of Social and Economic Affairs (UNDESA) (2001). Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodologies. New York: United Nations.

United Nations Department of Social and Economic Affairs (UNDESA) (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. New York: United Nations.

World Commission on Environment and Development (WCED) (1987). Our Common Future. New York: Oxford University Press.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0