Dorota Miłek
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest diagnoza i ocena zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa świętokrzyskiego oraz wskazanie grup powiatów o podobnym poziomie rozwoju. Badanie przeprowadzono dla lat 2010 i 2015. Wykorzystano w nim wskaźniki charakteryzujące rozwój społeczno-gospodarczy w następujących dziedzinach: sytuacja demograficzna i rynek pracy, potencjał społeczny, struktura gospodarcza powiatu, infrastruktura techniczna oraz stan i ochrona środowiska naturalnego. Do syntetycznej oceny rozwoju społeczno-gospodarczego zastosowano metodę wzorca rozwoju Hellwiga, a za pomocą metody grupowania Warda wyodrębniono grupy powiatów podobnych pod względem badanego zjawiska.
Przeprowadzona analiza pozwoliła na zidentyfikowanie powiatów o najwyższym, wysokim, niskim i bardzo niskim poziomie rozwoju.

SŁOWA KLUCZOWE

rozwój lokalny, zróżnicowanie rozwoju powiatów, region świętokrzyski, metoda Hellwiga, metoda Warda

JEL

B16, O11, O18

BIBLIOGRAFIA

Bański, J., Czapiewski, K. I. (2008). Ekspertyza. Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Bąkiewicz, A., Czaplicka, K. (2011). Wzrost i rozwój gospodarczy w krajach rozwijających się. W: R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Brol, R. (1998). Rozwój lokalny — nowa logika rozwoju gospodarczego. W: R. Brol (red.), Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Wrocław: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 785.

Grabiński, T., Sokołowski, A. (1984). Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (181). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 15(4). Warszawa: PAN.

Jańczuk, L. (2013). Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce. Roczniki Nauk Społecznych, 5(1). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II — Wydział Nauk Społecznych KUL.

Marciniak, S. (1997). Innowacje i rozwój gospodarczy. Warszawa: Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Miłek, D., Paluch, P. (2016). Rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, (48). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.

MRR. (2012). Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Piontek, B. (2006), Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Bytom: HYLA.

Sokołowski, A. (1992). Empiryczne testy istotności w taksonomii. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (108). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Stec, M. (2011). Uwarunkowania rozwojowe województw w Polsce — analiza statystyczno-ekonometryczna. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, (20). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Strahl, D. (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Suchecki, B. (red.). (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Szkutnik, W., Sączewska-Piotrowska, A., Hadaś-Dyduch, M. (2015). Metody taksonomiczne z programem STATISTICA. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Szlachta, J. (1996). Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku. W: R. Broszkiewicz (red.), Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Warszawa: Wydawnictwo Friedrich Ebert-Stiftung.

Szymla, Z. (1994). Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu. Kraków: Ossolineum.

US w Kielcach. (2011). Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2011. Podregiony, powiaty, gminy. Kielce: US w Kielcach.

US w Kielcach. (2016). Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2016. Podregiony, powiaty, gminy. Kielce: US w Kielcach.

Zeliaś, A. (red.). (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0