Artur Mikulec
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie wyników kohortowej analizy czasu trwania przedsiębiorstw w woj. łódzkim (w tym w miastach na prawach powiatu: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach) w latach 2001—2015, przeprowadzonej na podstawie danych rejestru REGON. W opracowaniu zamieszczono wybrane informacje z kohortowych tablic trwania firm w ujęciu rocznym sporządzonych dla przedsiębiorstw powstałych w woj. łódzkim, m.in. ocenę prawdopodobieństwa likwidacji i przetrwania przedsiębiorstw w pierwszym, trzecim i piątym roku działalności oraz ocenę prawdopodobieństwa dotrwania i przetrwania w okresie 0—1, 0—3 i 0—5 lat.
Uzyskane wyniki potwierdziły, że w każdym z analizowanych okresów występowało duże podobieństwo charakterystyk związanych z czasem trwania przedsiębiorstw w całym woj. łódzkim oraz w Łodzi. Sytuacja przedsiębiorstw z Piotrkowa Trybunalskiego i ze Skierniewic różniła się natomiast pod względem czasu trwania od sytuacji jednostek z Łodzi, szczególnie w przypadku trzeciego roku działalności gospodarczej.

SŁOWA KLUCZOWE

analiza trwania, tablice kohortowe, tablice trwania przedsiębiorstw, województwo łódzkie, Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice

JEL

C10, C14, C41

BIBLIOGRAFIA

Aalen, O. O., Borgan, O., Gjessing, H. K. (2008). Survival and event history analysis. A process point of view. New York: Springer Science+Business Media, LLC.

Balicki, A. (1997). Zastosowanie metod analizy kohortowej do badania czasu pozostawania bez pracy. Wiadomości Statystyczne, (7), 53—62.

Balicki, A. (2006). Analiza przeżycia i tablice wymieralności. Warszawa: PWE.

Bieszk-Stolorz, B. (2013). Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia. Szczecin: Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski.

Celińska-Janowicz, D. (2016). Rejestry podmiotów jako źródła danych w analizach lokalizacji działalności gospodarczej w mikroskali. Wiadomości Statystyczne, (1), 27—43.

Domański, Cz., Pruska, K. (2000). Nieklasyczne metody statystyczne. Warszawa: PWE.

Frątczak, E., Gach-Ciepiela, U., Babiker, H. (2005). Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Frątczak, E., Jóźwiak, J., Paszek, B. (1996). Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Gołata, E. (1995). Konstrukcja tablic aktywności zawodowej ludności z uwzględnieniem bezrobotnych. W: Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce (s. 193—206). Warszawa: Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Hozer, J., Markowicz, I., Stolorz, B. (2008). Zastosowanie metod analizy historii zdarzeń w badaniu czasu funkcjonowania firm. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.

Jackowska, B. (2013). Modele dalszego trwania życia oraz ich zastosowania w przypadku osób starszych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Jackowska, B. (2015). Analiza kohortowa czasu istnienia mikroprzedsiębiorstw w Gdańsku. Zarządzanie i finanse Journal of Management and Finance, 13(4), 127—145.

Markowicz, I. (2012). Statystyczna analiza żywotności firm. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Markowicz, I. (2016). Analiza trwania firm w woj. zachodniopomorskim. Wiadomości Statystyczne, (1), 44—61.

Markowicz, I., Stolorz, B. (2006). Wykorzystanie analizy historii zdarzeń do konstrukcji tablic żywotności firm. Wiadomości Statystyczne, (4), 1—7.

Mikulec, A. (2016a). Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw powstałych w Łodzi w latach 2001—2015. pdf. DOI: 10.13140/RG.2.2.21934.51524.

Mikulec, A. (2016b). Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw powstałych w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2001—2015. pdf. DOI: 10.13140/RG.2.2.29271.37285.

Mikulec, A. (2016c). Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw powstałych w Skierniewicach w latach 2001—2015. pdf. DOI: 10.13140/RG.2.2.32756.14729.

Mikulec, A. (2016d). Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw powstałych w województwie łódzkim w latach 2001—2015. pdf. DOI: 10.13140/RG.2.2.35356.28806.

Mikulec, A. (2016e). Przedsiębiorstwa powstałe w Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach w latach 2001—2015. pdf. DOI: 10.13140/RG.2.2.17669.76004.

Mikulec, A. (2016f). Przedsiębiorstwa powstałe w województwie łódzkim (w tym w Łodzi) w latach 2001—2015. pdf. DOI: 10.13140/RG.2.2.24451.09768.

Mikulec, A. (2017a). Analiza wskaźnikowa trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Wiadomości Statystyczne, (11), 29—55.

Mikulec, A. (2017b). Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim — ujęcie kwartalne. W: K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia 28. Klasyfikacja i analiza danych — teoria i zastosowania, (s. 148—160). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu we Wrocławiu. DOI: 10.15611/pn.2017.468.15.

Ptak-Chmielewska, A. (2012). Dostępność i przydatność danych do analizy przeżycia przedsiębiorstw. Wiadomości Statystyczne, (6), 1—15.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0