Dorota Rozmus , Joanna Trzęsiok
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W systemie STRATEG, utworzonym przez GUS na potrzeby monitorowania polityki spójności, zgromadzono ponad 300 wskaźników do pomiaru rozwoju inteligentnego. Z uwagi na dużą liczbę zmiennych zasadne wydaje się zbadanie możliwości konstrukcji wskaźników syntetycznych jak najlepiej reprezentujących zmienne pierwotne. Celem badania, które przeprowadzono na podstawie danych z baz STRATEG i BDL za 2015 r., jest wskazanie — dzięki zastosowaniu analizy czynnikowej — głównych składowych rozwoju inteligentnego w Polsce, informujących o najważniejszych obszarach charakteryzowanych przez wskaźniki rozwoju inteligentnego.
W efekcie uzyskano siedem głównych składowych, łącznie wyjaśniających ponad 94% wariancji pierwotnego zbioru wskaźników, dla których zaproponowano merytoryczną interpretację.

SŁOWA KLUCZOWE

polityka spójności, rozwój inteligentny, metoda głównych składowych

JEL

C38

BIBLIOGRAFIA

Gatnar, E., Walesiak, M. (red.). (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Kim, J. O., Mueller, C. W. (1978a). Factor Analysis. Statistical Methods and Practical Issues. Beverly Hills: Sage.

Kim, J. O., Mueller, C. W. (1978b). Introduction to Factor Analysis. What it is and How to do it. Beverly Hills: Sage.

Walesiak, M., Gatnar, E. (red.). (2009). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zakrzewska, M. (1994). Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0