Beata Kasprzyk
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje wyniki badania mającego na celu podjęcie próby statystycznej analizy subiektywnego postrzegania wynagrodzeń jako głównego komponentu dochodów gospodarstwa domowego, przy wykorzystaniu określonego modelowania ekonometrycznego. Badano, czy możliwe jest wskazanie pewnych determinant społeczno-demograficznych, a jeśli tak, to w jakim stopniu mogą one wpływać na subiektywne odczucie satysfakcji z uzyskiwanego wynagrodzenia. Badanie przeprowadzono w 2015 r. na podstawie danych zebranych metodą ankietową dla próby losowej gospodarstw domowych w woj. podkarpackim, gdzie wynagrodzenia należą do najniższych w kraju. Porównano modele dwumianowe, które wykorzystano do objaśniania zmiennej jakościowej w zależności od poziomu zmiennych egzogenicznych (jakościowych i ilościowych).
Modele regresji logitowej i probitowej pozwoliły określić prawdopodobieństwo odnoszenia sukcesu jako szansy odpowiedzi pozytywnej, czyli (w odniesieniu do przedmiotowego zakresu badania) stanu satysfakcji z uzyskiwanego wynagrodzenia.

SŁOWA KLUCZOWE

teoria płacy, wynagrodzenia, gospodarstwo domowe, model logitowy

JEL

C25, C83, D31

BIBLIOGRAFIA

Atkinson, A., Banker, R., Kaplan, R. (1995). Management Accounting. Englwood Clifts (New York): Prentice Hall.

Borkowska, S. (1999). Wynagrodzenie godziwe. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Chow, G. C. (1995). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cieślak, I., Kucharczyk, M. (2006). Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, (8).

Cox, D. R., Wermuth, N. (1992). A comment on the coefficient of determination for binary responses. The American Statistician, 46.

Cramer, J. S. (2004). The early origins of the logit model. Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, (35).

Domański, Cz. (1990). Testy statystyczne. Warszawa: PWE.

Friedman, M. (1993). Kapitalizm i wolność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Greene, W. H. (2000). Econometric Analysis. Upper Saddle River (New Jersey): Prentice Hall Inc.

Gruszczyński, M. (2001). Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Gruszczyński, M. (red.). (2010). Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Gruszczyński, M., Podgórska, M. (red.). (1996). Ekonometria. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

GUS (2016a). Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. Warszawa: GUS.

GUS (2016b). Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/regionalne-zroznicowanie-wynagrodzen,11,1.html.

GUS (2016c). Regiony Polski. Warszawa: GUS.

Jacukowicz, Z. (2003). Płaca i praca w warunkach przemian gospodarczych i globalizacji. W: B. Balcerzak-Paradowska (red.), Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji. Warszawa: IPiSS.

Judge, G. G., Hill, C., Griffiths, W. E., Lütkepohl, H., Lee, T., (1985). The Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley&Sons.

Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystywaniem programu Gretl. Warszawa: PWN.

Maddala, G. S. (2008). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ostasiewicz, W. (red.). (1998). Statystyczne metody analizy danych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Panek, T., Czapiński, J. (2015). Warunki życia gospodarstw domowych. Dochody i sposób gospodarowania dochodami. Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i Jakość Życia Polaków — Raport. Contemporary Economics, 9(4), 36—50.

Śliwicki, D., Ręklawski, M. (2012). Wykorzystanie modeli logitowych w analizie czynników aktywności zawodowej ludności, Wiadomości Statystyczne, (2), Warszawa.

Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactw narodów, t. 2. Warszawa: PWN.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny, 3. Kraków: Statsoft.

Särndal, C. E., Lundström, S. (2006). Estimation in Surveys with Nonresponse. Chichester: J. Wiley.

Szreder, M. (2015). Zmiany w strukturze całkowitego błędu badania próbkowego. Wiadomości Statystyczne, (1).

Steczkowski, J., Zeliaś, A. (1997). Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Zając, K., (2005). Święty Tomasz z Akwinu. Jego zapatrywania socjalne i ekonomiczne. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, (8).

Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2003). Prognozowanie ekonomiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0