Nataliia Chugaievska , Tomasz Tokarski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem badania jest zobrazowanie przestrzennego zróżnicowania PKB per capita i stopy bezrobocia w obwodach Ukrainy w latach 2004—2015. Zbadano również oddziaływanie stóp wzrostu PKB oraz opóźnionej o rok stopy bezrobocia na jej przyrost. W tym celu wykorzystano metody ekonometrii panelowej (regresja z efektami indywidualnymi). W badaniu posłużono się danymi publikowanymi przez ukraiński urząd statystyczny.
W początkowych latach analizowanego okresu Ukraina rozwijała się bardzo szybko, co prowadziło do wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia. Światowy kryzys finansowy wpłynął na jednoroczną recesję i skokowy wzrost bezrobocia. Po wydarzeniach w latach 2013 i 2014 (Euromajdan) nastąpił spadek PKB, połączony ze wzrostem bezrobocia. Procesy te w największym stopniu zaznaczyły się w obwodach Ukrainy Wschodniej, w szczególności w ługańskim i donieckim.

SŁOWA KLUCZOWE

Ukraina, PKB, stopa bezrobocia, analizy regionalne

JEL

C01, E01, E23, E24, P48

BIBLIOGRAFIA

Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407—443.

Dykas, P., Misiak, T. (2013). Determinanty przestrzennego zróżnicowania wybranych zmiennych makroekonomicznych. W: M. Trojak, T. Tokarski (red.), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski (s. 242—257). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dykas, P., Misiak, T. (2014). Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002—2011. Gospodarka Narodowa, (6), 57—80.

Filipowicz, K., Tokarski, T. (2016). Zróżnicowanie wydajności pracy w Europie — na podstawie grawitacyjnego modelu wzrostu gospodarczego. W: A. Nowosad, R. Wisła (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy (s. 311—338). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Homiak, M. A. (2015). Analiz suchasnogo stanu zainiatosti ta bezrobittia v Ukraini. Aktualni problemy filosofii ta sociologii, (4), 141—148.

Jarova, L. G. (2015). Analiz rivnia bezrobittia v Ukraini ta napriamky jogo podolannia. Globalni ta nacionalni problemy ekonomiky, (4), 752—755.

Kliber, P. (2017). Prawo Okuna na regionalnych rynkach pracy w Polsce. Przegląd Statystyczny, (1), 41—57.

Lysiuk, O. S., Kaflevska, S. G. (2012). Bezrobittia yak socialno-ekonomichna problema naselennia Ukrainy. Ekonomichni nauki, (4), 48—53.

Majchrowska, A., Mroczek, K., Tokarski, T. (2013). Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002—2011. Gospodarka Narodowa, (9), 69—90.

Paniuk, T. (2013). Vykorystannia svitovogo dosvidu dlia vyrishennia problem rynku pratsi v Ukraini. Ekonomika ta menedzhment, (10), 178—187.

Pastuszka, S., Tokarski, T. (2017). Analiza porównawcza przestrzennego zróżnicowania bezrobocia i PKB w Polsce i we Włoszech oraz jego determinanty. Wiadomości Statystyczne, 62(3), 49—70.

Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L. (1991). Econometric Models and Economic Forecast. New York: McGraw-Hills.

PSSU. (2005—2016). Statystychnyi zbirnyk „Regiony Ukrainy”. Kijów: PSSU.

PSSU. (2016). Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy 2015. Statystychnyi zbirnyk. Kijów: PSSU.

Tokarski, T. (2005). Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0