Marta Hozer-Koćmiel
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest zbadanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego województw z wykorzystaniem HDI (wskaźnika rozwoju społecznego), który uwzględnia trwanie życia, liczbę lat edukacji oraz PKB per capita liczony według parytetu siły nabywczej. Sformułowano hipotezę o wzroście rozwoju województw przy jednoczesnym zwiększaniu się różnic między nimi. W badaniu wykorzystano dane GUS za lata: 1995, 2010, 2013 i 2015.
Badanie wykazało, że HDI rósł systematycznie dla wszystkich województw w latach 1995—2015 i potwierdziło pogłębiające się zróżnicowanie województw pod względem rozwoju społeczno-ekonomicznego. Najbardziej rozwinięte okazały się województwa: mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie i dolnośląskie, a najmniej: lubuskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

SŁOWA KLUCZOWE

rozwój społeczno-ekonomiczny, HDI (wskaźnik rozwoju społecznego), analiza porównawcza, województwa

JEL

J11, R11

BIBLIOGRAFIA

Aksentijević, N., Ježić, Z. (2017). Measuring the Development of Human Resources with the Usage of Human Development Index in Selected CEE Countries. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 3(1), 109—121.

Antczak, R. (2012). Nowe ujęcie wskaźnika rozwoju społecznego HDI. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 117, SGH.

Arak, P., Ivanov, A., Peleah, M., Płoszaj, A., Rakocy, K., Rok, J., Wyszkowski, K. (2012). Krajowy raport o rozwoju społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego — Biuro Projektowe UNDP w Polsce.

Batóg, J. (2010). Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej. Analiza ekonometryczna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Bąk, I., Markowicz, I., Mojsiewicz, M., Wawrzyniak, K. (2015). Wzory i tablice statystyczne. Metody statystyczne i ekonometryczne. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Drelich-Skulska, B., Domiter, M., Michalczyk, W. (2015). Jabłko niezgody: regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 407.

Human Development Reports za lata 1995—2015. Pobrane z: http://hdrstats.undp.org.

Kisiała, W. (2016). Nierówności regionalne a wzrost gospodarczy — weryfikacja hipotezy odwróconego U Williamsona. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 439, 167—177.

Kosmalski, R. (2016). Konwergencja gospodarcza w Polsce w ujęciu sektorowym. Wiadomości Statystyczne, 61(2), 47—61.

Kusideł, E. (2013). Convergence of Regional Human Development Indexes in Poland. Comparative Economic Research, 16(1), 87—102.

Łopatka, A. (2016). Analiza sytuacji osób młodych na rynku pracy w Polsce w kontekście założeń Strategii Europa 2020. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 417, 105—114.

Markowska, M. (2017). Wykorzystanie modeli logitowych w badaniach regionalnych — krótki przegląd. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 476, 9—17.

Pasternak-Malicka, M. (2014). Sytuacja na rynku pracy młodych osób i jej wpływ na podejmowanie pracy nielegalnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 346, 151—165.

Peter-Bombik, K., Szczudlińska-Kanoś, A. (2015). Młodzi ludzie na rynku pracy jako wyzwanie dla polityki społecznej wybranych polskich województw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 394, 118—126.

Stiglitz, J. E., Sen, A., Fitoussi, J.-P. (2009). Report by the commission on the measurement of economic performance and social progress. Paryż. Pobrane z: http://www.stiglitzsen-fitoussi.fr/en/index.htm.

Śleszyński, J. (2016). Nowe spojrzenie na wskaźnik rozwoju społecznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 435, 40—54.

Wędrowska, E., Wojciechowska, K. (2015). Konwergencja gospodarcza w województwach Polski w latach 2000—2012. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 36, 403—412.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0