Hanna Dudek
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej informuje o odsetku populacji, który nie może zrealizować przynajmniej czterech z dziewięciu potrzeb uznanych w warunkach europejskich za podstawowe. W badaniu podjęto próbę identyfikacji czynników różnicujących ten wskaźnik w krajach Unii Europejskiej. Na podstawie danych z Europejskiego badania dochodów i warunków życia (EU-SILC) z 2014 r. oszacowano parametry modeli beta regresji. Modele te znajdują zastosowanie w sytuacji, gdy zmienna zależna przyjmuje wartości z przedziału (0, 1).
Stwierdzono, że wskaźnik deprywacji materialnej wykazywał zależność od takich czynników, jak: typ gospodarstwa domowego, mediana dochodu ekwiwalentnego, zagrożenia ubóstwem relatywnym, głębokość ubóstwa, zróżnicowanie dochodów, stopy bezrobocia długoterminowego, PKB per capita oraz udziału wydatków na cele społeczne w PKB.

SŁOWA KLUCZOWE

model beta regresji, wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej, kraje Unii Europejskiej

JEL

I32, C25

BIBLIOGRAFIA

Bárcena-Martín, E., Lacomba, B., Moro-Egido, A. I., Pérez-Moreno, S. (2014). Country differences in material deprivation in Europe. Review of Income and Wealth, 60, 802—820.

Bayer, F. M., Cribari-Neto, F. (2017). Model selection criteria in beta regression with varying dispersion. Communications in Statistics–Simulation and Computation, 46(1), 729—746.

Bradshaw, J., Mayhew, E. (2011). The measurement of extreme poverty in the European Union, Bruksela: European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs an Inclusion.

Calvert, E., Nolan, B. (2012). Material deprivation in Europe. GINI Discussion Paper, 68.

Carrasco, J. M. F., Ferrari, S. L. P., Arellano-Valle, R. B. (2014). Errors-in-variables beta regression models. Journal of Applied Statistics, 41(7), 1530—1547.

Chrzanowska, M., Dudek, H., Landmesser, J. (2017). Standard of living in selected countries in Central Europe in the period 2000—2014, Double-blind peer-reviewed proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2017, 7(1), 325—331.

Dudek, H. (2015). Problem stosowania jednolitych skal ekwiwalentności w analizie sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, (9), 77—94.

Dudek, H., Landmesser, J., Chrzanowska, M. (2017). Rankings of the EU countries according to material conditions of their residents, Double-blind peer-reviewed proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2017, 7(1), 145—152.

Eurostat (2016). Statistics explained: People at risk of poverty or social exclusion. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or _social_exclusion.

Ferrari, S., Cribari-Neto, F. (2004). Beta regression for modelling rates and proportions. Journal of Applied Statistics, 31(7), 799—815.

Fijorek, K. (2009). Model regresji dla cechy przyjmującej wartości z przedziału (0, 1): ujęcie bayesowskie. Ekonometria, (26), 66—76.

Grzybowska, U., Karwański, M. (2015). Szacowanie parametrów ryzyka kredytowego przy użyciu rodzin klasyfikatorów. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (248), 107—120.

Gupta, A. K., Nadarajah, S. (red.). (2004). Handbook of beta distribution and its applications. New York: Marcel Dekker.

Israel, S. (2016). More than cash: societal influences on the risk of material deprivation. Social Indicators Research, 129(2), 619—637.

Johnson, N. L., Kotz, S., Balakrishnan, N. (1995). Continuous univariate distributions, 2. New York: Wiley.

Karwański, M., Gostkowski, M., Jałowiecki, P. (2015). Loss given default modeling. Journal of Risk Model Validation, 9(3), 23—40.

Kieschnick, R., McCullough, B. D. (2003). Regression analysis of variates observed on (0, 1): percentages, proportions and fractions. Statistical Modelling, 3, 193—213.

Kis, A., Özdemir, E., Ward, T. (2015). Micro and macro drivers of material deprivation rates. Research note of European Commission, (7).

Komisja Europejska (2010). Komunikat Komisji — Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.

Kończak, G. (2013). Sprawdzanie jednorodności jakości materiałów niekształtnych z wykorzystaniem rozkładów wartości ekstremalnych. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (152), 82—94.

Kozera, A., Stanisławska, J., Głowicka-Wołoszyn, R. (2017). Zjawisko ubóstwa mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, (1), 77—89.

McKnight, A. (2013). Measuring material deprivation over the economic crisis: Does a re-evaluation of need affect measures of material deprivation? GINI Policy Paper,(4).

Mikuła, A. (2015). Efektywność państwa dobrobytu. W: R. W. Ciborowski, R. I. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko (red.). Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego w Europie w latach 1989—2014 (s. 48—60). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Notten, G., Guio, A-C. (2016). The impact of social transfers on income poverty and material deprivation. ImPRovE Working Paper, (16/17). Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy — University of Antwerp, 1—31.

Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym. Instytut Statystyki i Demografii SGH, Working Paper, (35).

Panek, T., Zwierzchowski, J. (2016). Ubóstwo w krajach Unii Europejskiej, Ekonomista, (2), 180—199.

Paolino, P. (2001). Maximum likelihood estimation of models with beta-distributed dependent variables. Political Analysis, 9(4), 325—346.

Pereira, B. de B.; Pereira, C. A. de B. (2016). Model Choice in Nonnested Families. London: Springer.

Ramalho, E. A., Ramalho, J. J. S., Murteira, J. M. R. (2011). Alternative estimating and testing empirical strategies for fractional regression models. Journal of Economic Surveys, 25(1), 19—68.

Ramalho, J. J. S., Silva, J. V. (2013). Functional form issues in the regression analysis of financial leverage ratios. Empirical Economics, 44(2), 799—831.

Rogers, J. A, Polhamus, D., Gillespie, W. R., Ito, K., Romero K., Qiu, R., Stephenson, D., Gastonguay, M. R., Corrigan, B. (2012). Combining patient-level and summary-level data for Alzheimer’s disease modeling and simulation: a beta regression meta-analysis. Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics, 39(5), 479—498.

Simas, A. B., Barreto-Souza, W., Rocha, A. V. (2010). Improved estimators for a general class of beta regression models. Computational Statistics & Data Analysis, 54(2), 348—366.

Smithson, M., Verkuilen, J. (2006). A better lemon squeezer? Maximum-likelihood regression with beta-distributed dependent variables. Psychological Methods, 11(1), 54—71.

Šoltés, E., Ulman, P. (2015). Material deprivation in Poland and Slovakia — a comparative analysis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 11(947), 19—36.

Stańko, A. (2010). Wielkość oraz struktura wydatków społecznych w krajach Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (112), 726—739.

Topińska, I. (2014). Cele w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego w perspektywie 2020. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska — wspólnie budujemy Europę Socjalną, Warszawa: EAPN. Pobrano z: http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Ekspertyza_I_Topi%C5%84ska.pdf.

Utzig, M. (2008). Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (72), 131—144.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0