Urszula Kłosiewicz-Górecka
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem badania jest określenie wpływu nakładów inwestycyjnych podmiotów z kapitałem zagranicznym na zatrudnienie w polskiej gospodarce. Przedmiotem analizy są zmiany ilościowe nakładów inwestycyjnych i liczby pracujących w gospodarce oraz w podmiotach z kapitałem zagranicznym. W badaniu zastosowano analizę korelacji oraz analizę porównawczą nakładów inwestycyjnych i liczby pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym według rodzajów działalności gospodarczej (Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; Przemysł; Budownictwo; Usługi). Posłużono się danymi bezwzględnymi, jak również współczynnikami korelacji Pearsona, wskaźnikami dynamiki i struktury oraz wskaźnikami obrazującymi relacje dynamiki nakładów inwestycyjnych i liczbę pracujących. Podstawą badania były dane GUS za lata 2009—2015.
Wyniki analiz potwierdziły hipotezę o występowaniu istotnych różnic dotyczących związku inwestycji i zatrudnienia w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej. Odnotowano silny związek pomiędzy nakładami inwestycyjnymi i zatrudnieniem w podmiotach z kapitałem zagranicznym w przemyśle, a umiarkowany pomiędzy nakładami inwestycyjnymi i zatrudnieniem w usługach. Dynamika zatrudnienia w podmiotach z kapitałem zagranicznym była wyższa niż dla ogółu podmiotów w gospodarce, a w strukturze zatrudnienia najwyższy udział miały usługi.

SŁOWA KLUCZOWE

bezpośrednie inwestycje zagraniczne, nakłady inwestycyjne, podmioty z kapitałem zagranicznym, zatrudnienie

JEL

E24, F21

BIBLIOGRAFIA

Cieślik, A. (2005). Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na rynek pracy w kraju goszczącym. Gospodarka Narodowa, 4.

Frączek, M. (red.). (2016). Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Frejtag-Mika, E. (2006). Bezpośrednie i pośrednie efekty napływu inwestycji zagranicznych do Polski w sferze zatrudnienia i czynników jakościowych. W: Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

GUS. (2010—2016a). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010—2016. Warszawa: GUS.

GUS. (2010—2016b). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009—2015 r. Warszawa: GUS.

GUS. (2016). Pracujący w gospodarce narodowej w 2015 r. Warszawa: GUS.

Hajec, M. (2015). Koszty pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej. Pobrane z: http://wynagrodzenia.pl/artykul/koszty-pracy-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej.

Jelonek, M., Kasparek, K., Magierowski, M. (2015). Młodzi na rynku pracy — pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kryńska, E., Kwiatkowski, E. (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Noga, M., Stawicka, M. (2013). Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji. Warszawa: CeDeWu.

Pilarska, C. (2001). Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangeres in the Contex of Poland’s Integration with the European Union. Argumenta Oeconomica Cracoviensia Cracow, 1.

PZPB. (2016). Rynek budowlany będzie rósł. Korzystna koniunktura utrzyma się przynajmniej przez 4 lata. Wywiad z prezesem Polskiego Związku Pracodawców Budowlanych J. Stylińskim. Pobrane z: http://www.biznes.newseria.pl/news/rynek_budowlany_bedzie,p270277140.

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach (2017). Pobrane z: http://www.rynekpracy.org.

Rada Ministrów. (2005). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce: efekty i zagrożenia, raport nr 46.

Sedlak&Sedlak. (2009). Rynek pracy w obliczu kryzysów gospodarczych. Pobrane z: http://www.solidarnosc.us.edu.pl/Rynek_pracy_w_obliczu_kryzysow_gospodarczych.

Szydlik-Leszczyńska, A. (2012). Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania. Warszawa: Difin.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0