Daniela Szczepaniak , Tomasz Tokarski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem badania jest wskazanie oddziaływania determinant ekonomicznych na międzyregionalne przepływy migracyjne w Polsce w latach 1999—2015. Badanie przeprowadzono na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, przy wykorzystaniu opisowych metod analizy zróżnicowania przepływów migracyjnych, płac i stóp bezrobocia w czasie i przestrzeni oraz metod ekonometrii przestrzennej: metody najmniejszych kwadratów (MNK), uogólnionej metody momentów (UMM), modeli logistycznych oraz modeli z efektami indywidualnymi.
Wnioski z badania są następujące: na napływy migracyjne najsilniej oddziałują płace względne, a na odpływy — względna stopa bezrobocia. Ponadto migrujący, podejmując decyzję o zmianie miejsca zamieszkania, kierują się także czynnikiem przestrzennym.

SŁOWA KLUCZOWE

analizy regionalne, migracje międzyregionalne, modele ekonometrii przestrzennej

JEL

O18, R23, C21

BIBLIOGRAFIA

Filipowicz, K., Tokarski, T. (2015a). Wpływ efektu grawitacyjnego na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów. Wiadomości Statystyczne, (5), 42—61.

Filipowicz, K., Tokarski, T. (2015b). Wpływ efektu grawitacyjnego na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów Polski Wschodniej. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, (4), 57—71.

Ghatak, S., Mulhern, A. F., Watson, J. (2008). Inter-Regional Migration in Transition Economies: The Case of Poland. Review of Development Economics, (12), 209—222.

Grabowska-Lusińska, I., Okolski, M. (2009). Emigracja ostatnia? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kowalska, K., Strielkowski, W. (2013). Propensity to migration in the CEEC: comparison of migration potential in the Czech Republic and Poland. Prague Economic Papers, (3), 343—357.

Kryńska, E., Kwiatkowski, E., Tokarski, T. (2001). Les transformations de la structure d’emploi et leur influence surla flexibilite du marche du travail en Pologne. W: La Pologne. Ses transformations economiques et institutionnelles et le processus de son integration a l’Union europeenne (s. 37—67). Montpellier: Université Paul-Valéry Montpellier III.

Kwiatkowski, E., Kucharski, L., Tokarski, T. (2002). Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993—2001. Ekonomista, (3), 329—346.

Kwiatkowski, E., Kucharski, L., Tokarski, T. (2005). Determinanty migracji międzywojewódzkich w Polsce. W: S. Krajewski, L. Kucharski (red.). Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne (s. 257—284). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kwiatkowski, E., Tokarski, T. (1997). Efekty polityki państwa wobec rynku pracy w Polsce. Analiza na podstawie funkcji dostosowań. Ekonomista, (3), 345—372.

Kwiatkowski, E., Tokarski, T. (2000). Employment Structure and Employment Flexibility in Poland in Transition. International Review of Economics and Business, 67(2), 317—349.

Pietrzak, M. B., Drzewaszewska, N., Wilk, J. (2012). The Analysis of Interregional Migrations in Poland in the Period 2004—2010 Using Panel Gravity Model. Dynamic Econometrics Models, (12), 111—122.

Pietrzak, M. B., Wilk, J. (2014). Odległość ekonomiczna w modelowaniu zjawisk przestrzennych z wykorzystaniem grawitacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (327), 177—185.

Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L. (1991). Econometric Models and Economic Forecast. New York: McGraw-Hills.

Rogut, A., Tokarski, T. (2001). Regional Diversity of Wages in Poland in 90’s. International Review of Economics and Business, 68(4), 556—582.

Rogut, A., Tokarski, T. (2007). Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce. Ekonomista, (1), 75—88.

Roszkowska, S. (2009). Ekonomiczne uwarunkowania migracji międzywojewódzkich w Polsce. Gospodarka Narodowa, (4), 55—74.

Tokarski, T. (1998). Determinanty zatrudnienia i płac w przemyśle polskim. Gospodarka Narodowa, (11—12), 81—94.

Tokarski, T. (2005). Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Tokarski, T. (2011). Przestrzenne zróżnicowanie płac w polskich powiatach. Studia Prawno-Ekonomiczne, 85, 287—308.

Trojak, M. (red.). (2015). Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Trojak, M., Tokarski, T. (red.). (2013). Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wilk, J., Pietrzak, B. M., Matusik, S. (2013). Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnętrznych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (278), 330—342.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0