Katarzyna Piłat
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem pracy jest zbadanie podobieństwa reakcji gospodarki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na szoki pochodzące ze strefy euro i reakcji obserwowanej w grupie krajów, które przyjęły wspólną walutę. W badaniu wykorzystano szeregi czasowe kwartalnych wartości PKB oraz stopy inflacji. Dane zaczerpnięto z bazy Eurostatu za okres od I kwartału 1998 r. do I kwartału 2014 r. Metodologię badania oparto na strukturalnym modelu wektorowej autoregresji (SVAR), a dekompozycję szoków przeprowadzono z wykorzystaniem podejścia Blancharda i Quaha.
Otrzymane wyniki świadczą o relatywnie wysokiej korelacji reakcji badanych krajów i strefy euro na szoki popytowe, przy czym najwyższe współczynniki tego rodzaju osiągnęły Czechy i Polska. W przypadku szoków podażowych współczynniki korelacji kształtowały się na niższym poziomie, a najlepsze dopasowanie reakcji na zakłócenia ze strefy euro zaobserwowano w Polsce i na Węgrzech.

SŁOWA KLUCZOWE

europejska integracja monetarna, teoria optymalnego obszaru walutowego, synchronizacja szoków popytowych i podażowych

JEL

E32, F15

BIBLIOGRAFIA

Alesina, A., Barro, R., Tenreyro, S. (2002). Optimum Currency Areas. NBER Working Paper, 9072.

Artis, M. J., Fidrmuc, J., Scharler, J. (2008). The Transmission of Business Cycles. Implications for EMU Enlargement. Economics of Transition, 19(2), 559—582.

Bayoumi, T. (1991). The Effect of the ERM on Participating Economies. IMF Working Paper, 86.

Bayoumi, T., Eichengreen, B. (1992). Shocking Aspects of European Monetary Unification. NBER Working Paper, 3949.

Bayoumi, T., Eichengreen, B. (1997). Ever Closer to Heaven? An Optimum-Currency-Area Index for European Countries. European Economic Review, 41, 761—770.

Bąk, H., Maciejewski, S. (2017). The symmetry of demand and supply shocks in the European Monetary Union. Bank i Kredyt 48(1), 1—44.

Blanchard, O., Quah, D. (1989). The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances. The American Economic Review, 8966.

Campos, N. F., Fidrmuc, J., Korhonen, I. (2017). Business cycle synchronization in a currency union: Taking stock of the evidence. Bank of Finland Research Discussion Paper, 28.

De Grauwe, P. (2003). Unia Walutowa. Warszawa: PWE.

De Grauwe, P., Mongelli, F. P. (2005). Endogenities of Optimum Currency Areas. What Brings Countries Sharing the Single Currency Closer Together? ECB Working Paper Series, 468.

Domański, B. (2006). Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 8.

Eckmeier, S., Breitung, J. (2006). How synchronized are new EU member states in euro area?

Evidence from a structural factor model. Journal of Comparative Economics, 34, 538—563.

Fidrmuc, J., Korhonen, I. (2001). Similarity of supply and demand shocks between the euro area and the CEECs. BOFIT Discussion Paper, 14. Bank of Finland.

Frankel, J. (1999). No Single Currency Regime is Right for all Countries or at all Times. Princeton Essays in International Finance, 215.

Frankel, J., Rose, A. (1997). The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria. CEPR Discussion Paper, 1473 (potem (1998), Economic Journal, 108.

Frankel, J., Rose, A. (2001). An Estimate of the Effect of Common Currencies on Trade and Income. Working Paper Series. Harvard University RWP01-013.

Frenkel, M., Nickel, C. (2002). How symmetric are the shocks and the shock adjustment dynamics between the euro area and Central and Eastern European Countries? IMF Working Paper, WP/02/222.

Frenkel, M., Nickel, C. (2005). New European Union members on their way to adopting the euro: An analysis of macroeconomic disturbances. Global Finance Journal, 15, 303—320.

Gawlikowska-Hueckel, K. (2014). Polityka przemysłowa i spójności wobec planów reindustrializacji Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski. Gospodarka Narodowa, 5, 53—80.

Ide, S., Moës, P. (2003). Scope of Asymmetries in the Euro Area. NBB Documents Series 03.

Kizys, R., Pierdzioch, C. (2008). Changes in the international comovements of stock returns and asymmetric macroeconomic shocks. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 16, 289—305.

Kolasa, M. (2013). Business cycles in EU new member states: How and why are they different? Journal of Macroeconomics, 38, 487—496.

Konopczak, K. (2009). Analiza zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefą euro na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw członkowskich strefy euro. W: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze. Część III. Warszawa: NBP.

Konopczak, K., Marczewski, K. (2011). Why so different from other CEECs — Poland’s cyclical divergence from the euro area during the recent crisis. Bank i Kredyt, 42(2), 7—30.

Krugman, P. (1990). Policy Problems of a Monetary Union. W: P. De Grauwe, L. Papademos (red.), The European Monetary System in the 1990s. Londyn: Longman.

Mikek, P. (2009). Shocks to Old and New Europe: How Symmetric? Journal of Common Market Studies, 47(4), 811—830.

Mongelli, F. P. (2008). European economic and monetary integration and the optimum currency area theory. European Economy Economic Papers, 302.

Piłat, K. (2017). Synchronizacja cykli koniunkturalnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej ze strefą euro. Folia Oeconomica Acta Universitas Lodzensis, 2(328), 201—216.

Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 16.

Rose, A. (2000). One Money, One Market: Estimating the Effect of Common Currencies on Trade, Economic Policy, 30, 9—45.

Rose, A. (2004). A Meta-Analysis of the Effects of Common Currencies on International Trade. NBER Working Paper, 10373.

Skrzypczyński, P. (2010). Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej. Materiały i Studia, (252).

Tower, E., Willett, T. D. (1970a). The Concept of Optimum Currency Areas and the Choice Between Fixed and Flexible Exchange Rates. W: G. N. Halm (red.), Approaches to Greater Flexibility of Exchange Rates (s. 407—415). Princeton University Press.

Tower, E., Willett, T. D. (1970b). Currency Areas and Exchange-Rate Flexibility. Weltwirtschatliches Archiv, 105, 48—65.

Tower, E., Willett, T. D. (1976). The theory of optimum currency areas and exchange-rate flexibility. International Finance Section, 11.

Wojnicka, E. (2002). Spory wokół teorii optymalnych obszarów walutowych. Ekonomista, 1, 61—80.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0