Beata Bieszk-Stolorz , Krzysztof Dmytrów
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest ocena zróżnicowania województw ze względu na wartości efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanej przez powiatowe urzędy pracy w latach 2008—2016. W badaniu wykorzystano dane zawarte w publikacjach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Grupowania dokonano metodą k-średnich.
W badanym okresie współczynniki efektywności kosztowej (poza dużym spadkiem w roku 2011) oraz zatrudnieniowej miały tendencję wzrostową. Otrzymano trzy jednorodne grupy. Pierwszą utworzyły województwa o najkorzystniejszych wielkościach efektywności, drugą — województwa o średnich wielkościach efektywności, a trzecią — o wartościach najmniej korzystnych.

SŁOWA KLUCZOWE

bezrobocie rejestrowane, formy aktywizacji zawodowej, efektywność zatrudnieniowa i kosztowa, analiza skupień, metoda k-średnich

JEL

C38, J68

BIBLIOGRAFIA

Bieszk-Stolorz, B. (2015). Model regresji nieciągłej do oceny skuteczności programu aktywizacji bezrobotnych w wieku 45/50+. Wiadomości Statystyczne, (10), 29—44.

Bieszk-Stolorz, B. (2017). Cumulative Incidence Function in Studies on the Duration of the Unemployment Exit Process. Folia Oeconomica Stetinensia, 17(1), 138—150. DOI: 10.1515/foli-2017-0011.

European Commission. (2013). Design and commissioning of counterfactual impact evaluations. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Pobrano z: https://taipi.eu/object/document/20/attach/KE-30-13-216-ENN.pdf.

Heckman, J. J., Lalonde, R. J., Smith, J. A. (1999). Chapter 31. The Economics and Econometrics of Active Labor Market Programs. Handbook of Labor Economics, 3 PART(1), 1865—2097. DOI: 10.1016/S1573-4463(99)03012-6.

Knapińska, M. (2015). Efektywność polityki rynku pracy — aspekty teoretyczne i praktyczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (401), 187—197. DOI: 10.15611/pn.2015.401.17.

Landmesser, J. (2015). Pomiar efektów oddziaływania różnych czynników na zmienne społeczno-ekonomiczne. Wiadomości Statystyczne, (9), 1—12.

MPiPS (2009). Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

MPiPS (2010). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

MPiPS (2011). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

MPiPS (2012). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

MPiPS (2013). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2012 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

MPiPS (2014). Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

MPiPS (2015). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

MRPiPS (2016). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2015 roku. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

MRPiPS (2017). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2016 roku. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A., Zając, K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Poteralski, J. (2013). Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w systemie instrumentów rynku pracy — poziom regionalny. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (145), 231—242.

Rękas, M. (2013). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej w Polsce w latach 2005—2011. Zarządzanie i Finanse, 11(2) cz. 3, 349—360.

Walesiak, M., Gatnar, E. (red.). (2012). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wiśniewski, Z., Maksim, M. (2013). Polityka rynku pracy w Polsce — wyniki badań ewaluacyjnych prowadzonych za pomocą metody propensity score matching. Ekonomiczne Problemy Usług nr 103, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 753, 93—107.

Wiśniewski, Z., Zawadzki, K. (red.). (2010). Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim. Toruń: Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0