Agnieszka Majka , Dorota Jankowska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem badania jest określenie pozycji województw w zakresie innowacyjności gospodarki oraz rozwoju gospodarczego, a także ocena relacji pomiędzy tymi zjawiskami. W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy zagadnień innowacyjności oraz rozwoju gospodarczego. Zwrócono uwagę na wpływ innowacji na rozwój gospodarczy regionów.
W pierwszym etapie analizy stworzono, przy zastosowaniu metod taksonomicznego porządkowania obiektów, rankingi województw pod względem innowacyjności oraz rozwoju gospodarczego w latach 2005 i 2015. Następnie podjęto próbę oceny powiązań obu rankingów za pomocą współczynników korelacji rang Spearmana.
Na podstawie literatury przedmiotu oraz wyników badań własnych potwierdzono tezę, że innowacyjność jest obecnie jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego. Innowacje, zwłaszcza kluczowe, stanowią siłę napędową wzrostu, a tym samym rozwoju gospodarczego.

SŁOWA KLUCZOWE

region, województwo, innowacyjność, rozwój gospodarczy, metody taksonomiczne, korelacja

JEL

O30, O18, C38

BIBLIOGRAFIA

Bogdanienko, J., Kuzel, M. (2009). Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w XXI w. W: M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów (s. 401—438). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Brol, R. (2006). Czynniki rozwoju regionalnego. W: D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego (s. 16—17). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im O. Langego.

Churski, P. (2008). Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Seria Geografia, 79. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.

Denison, E. F. (1962). The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives before Us. New York: Committee for Economic Development.

Doloreux, D., Parto, S. (2005). Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues. Technology in Society, 27(2), 133—153.

Drucker, P. F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.

Dyjach, K. (2011). Innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik konkurencyjności regionu. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, (20), 219—231.

Golonka, A., Rychcińska, K. (2013). Innowacyjność a rozwój gospodarczy. Zeszyty Naukowe WSOWL, (4), 114—123.

Haffer, M. (2009). Znaczenie innowacji dla konkurencyjności przedsiębiorstw. W: M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów (s. 137—150). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Huebner, J. (2005). A Possible Declining Trend for Worldwide Innovation. Technological Forecasting & Social Change, 72(8), 980—986.

Jegorow, D. (2016). Zróżnicowanie regionalne poziomu innowacyjności w Polsce. W: A. Francik, K. Szczepańska-Woszczyna, J. Dado (red.), Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce — potencjał zmian (s. 13—26). Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.

Klóska, R. (2014). Potencjał innowacyjny a rozwój regionalny w Polsce. W: M. Czupich, A. Ignasiak-Szulc, M. Kola-Bezka (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowej w warunkach kryzysu i reformy (s. 163—176). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Koźmiński, A. K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kuciński, K. (2010). Regionalna perspektywa przedsiębiorczości. W: K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce (s. 15—29). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kwiatkowski, E. (2006). Wzrost gospodarczy. W: R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii (s. 280—309). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lawton Smith, H. (2006). Universities, Innovation and the Economy. London: Routledge.

Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna (s. 13—28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Nowacki, R. (2009). Potencjał innowacyjny regionu jako czynnik rozwoju regionalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (46), 62—71.

Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.

Olechnicka, A. (2012). Potencjał nauki a innowacyjność regionów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Piech, K. (2009). Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.

Prandecki, K. (2013). Innowacyjność a rozwój gospodarczy — ujęcie teoretyczne. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2(36), 5—15.

Ratajczak, W. (2008). Innowacyjność a konkurencyjność polskich regionów. W: J. J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny (s. 299—313). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Schumpeter, J. A. (1960). Teorie rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.

Smętkowski, M., Olechnicka, A., Płoszaj, A. (2017). Współpraca naukowa jako element potencjału innowacyjnego regionów europejskich. Studia Regionalne i Lokalne, (1), 5—25.

Smith, A. (1976). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. W: R. H. Campbell, A. S. Skinner (red.), The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith. t. 2. Indianapolis: Liberty Classics.

Śmiłowska, T. (1997). Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Studia i Prace. Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, 247.

Torre, A., Gilly, J. P. (2000). On the analytical dimension of proximity dynamics. Regional Studies, 34(2), 169—180.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. (2002). Strategia Lizbońska — droga do sukcesu zjednoczonej Europy. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Zastempowski, M. (2009). Makrouwarunkowania potencjału innowacyjnego liderów polskiej gospodarki. W: M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów (s. 439—448). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0