Marcin Idzik , Krzysztof Sobczak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem badania jest identyfikacja i projekcja tendencji rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Polsce w zakresie wykorzystywania kart płatniczych. Badanie przeprowadzono na podstawie danych Europejskiego Banku Centralnego (EBC) dla krajów UE za lata 2000—2014. Zastosowano metodę analogii przestrzenno-czasowych.
W Polsce obserwuje się wyższą niż średnia UE dynamikę wykorzystania kart płatniczych w płatnościach przy terminalach POS (w punktach handlowych). Jednakże pod względem takich mierników, jak liczba kart płatniczych per capita oraz liczba terminali POS i bankomatów na 1 mln mieszkańców zaobserwowano ponad 10-letni dystans dzielący Polskę od średniej UE. Rynek w Polsce wykazał podobieństwo do 20 krajów UE i utrzymanie tendencji rozwojowych przynajmniej do roku 2020.

SŁOWA KLUCZOWE

płatności bezgotówkowe, karta płatnicza, bankomat, terminal POS, analogie przestrzenno-czasowe

JEL

A19, C01, C10, C49, J33, E44

BIBLIOGRAFIA

Cieślak, M. (red.). (2005). Prognozowanie gospodarcze. Warszawa: PWN.

De Meijer, C., (2010). SEPA for cash. The Single European Cash Area: Towards a more efficient European cash society. EPC Newsletter, (146).

EPC. (2007). Improving Eurozone Cash Processing Harmonisation and Efficiency within SEPA, EPC193-07. ECB Working Paper Series, (330).

FROB. Dowiedz się więcej o obrocie bezgotówkowym. Pobrane z: http://frob.pl/baza-wiedzy/dowiedz-sie-wiecej-o-obrocie-bezgotowkowym/#21JakwygladarynekkartplatniczychwPolsce-46, stan na 17.10.2016 r.

Gałązka-Sobotka, M., Radło, M. J., Ciesielska-Maciągowska, D., Frąszczak, M., Napiórkowski, T. M. (2014). Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, Seendico Doradcy.

Goczek, Ł. Witkowski, B. (2015a). Cards Payments in Poland: Determinants and Prospects. Gospodarka Narodowa, (3).

Goczek, Ł. Witkowski, B. (2015b). Determinants of Non-cash Payments. Materiały i Studia NBP, (146).

Górka, J. (2011). Rozwój sieci bankomatów w Polsce a opłaty interchange i surcharge. Gospodarka Narodowa, (7—8).

Idzik, M. (2013). Analogowe metody prognozowania. W: S. Stańko (red.), Prognozowanie w agrobiznesie (s. 236—249). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Kotowicz, A. (2016). Raport o sytuacji banków w 2015 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Koźliński, T. (2008). Obrót bezgotówkowy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej — Thinking outside the box. Raport z projektu NBP.

Koźliński, T. (2013). Zwyczaje płatnicze Polaków. Warszawa: NBP.

Łysakowski, P., Zdzieszyńska, A., Franiak, H., Krawczyk, R. (2013). Międzynarodowe uwarunkowania i współzależności dla obrotu bezgotówkowego w Polsce. W: H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Maison, D. (2013). Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Raport z badania 2013 i analiza porównawcza z danymi z 2009 roku. Warszawa: NBP.

NBP. (2013). Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Warszawa: NBP. Pobrane z: http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/diagnoza-rozwoju-obrotu-bezgotowkowego.pdf.

Stec, M. (2004). Analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów Unii Europejskiej i krajów do niej kandydujących. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, (5), 9—22.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0