Waldemar Florczak , Wojciech Grabowski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest zidentyfikowanie i skwantyfikowanie wpływu czynników determinujących sposób działania wobec wystąpienia problemu prawnego. Na podstawie przeglądu literatury opracowano listę takich czynników, a następnie na podstawie danych pochodzących z ogólnopolskiego badania ankietowego przeprowadzonego w 2012 r. przez Instytut Spraw Publicznych (ISP) w Warszawie oszacowano parametry strukturalne wielomianowego modelu logitowego. Z badania wynika, że decyzja co do sposobu postępowania prawnego zależy przede wszystkim od rodzaju doświadczanego problemu, jego rangi, postaw wobec prawa oraz kilku innych cech socjoekonomicznych dotkniętych nim osób. Wyniki badania pokazują również, że ograniczenia popytu na usługi poradnictwa prawnego z tytułu niskich dochodów nie są znaczące, ważniejszą barierą jest natomiast przestrzenna dostępność usług poradniczych.

SŁOWA KLUCZOWE

problem prawny, porady prawne, wielomianowy model logitowy

JEL

C25, K00, I30

BIBLIOGRAFIA

Barendrecht, J. M., de Langen, M. S. (2009). Legal Empowerment of the Poor: Innovating Access to Justice. W: G. Rizvi i J. de Jong (red.), The State of Access: Success and Failure of Democracies to Create Equal Opportunities (s. 250—271). Washington D.C.: Brookings Institution Press.

Burdziej, S., Dudkiewicz, M. (2013). Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Florczak, W. (2011). Produktywność czynników wzrostu PKB. Wiadomości Statystyczne, 2, 8—26.

Florczak, W. (2015). Ile może kosztować reforma systemu pomocy prawno-obywatelskiej w Polsce. Studia Prawno-Ekonomiczne, 45, 189—206.

Florczak, W. (2016). Modeling Effective Legal Aid System. Ekonomia i Prawo, 15(3), 317—334.

Florczak, W., Grabowski, W. (2018). Czy warto korzystać z porad prawnych? Szacunki mikroekonomicznych efektów poradnictwa prawno-obywatelskiego przy użyciu poszerzonego równania dochodów Mincera. Ekonomista, artykuł przyjęty do druku.

Florczak, W., Winczorek, J. (2015). Komu ma służyć poradnictwo prawne. Rzeczpospolita, 4.03.2015. Gramatikov, M. (2008). Multiple Justiciable Problems in Bulgaria. Tilburg University Legal Studies Working Paper, (16).

Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Gruszczyński, M. (2010). Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.

Hunter, R., De Simone, T. (2009). Women, Legal Aid and Social Inclusion. Australian Journal of Social Issues, 44(4), 379—398.

Kritzer, H. M. (2008). To Lawyer or Not to Lawyer: Is that the Question? Journal of Empirical Legal Studies, (5), 875—906.

Kritzer, H. M. (2009). Examining the Real Demand for Legal Services. Fordham Urban Law Journal, 37, 255—272.

Kritzer, H. M., Bogart, W. A., Vidmar, N. (1991). Context, Context, Context: A Cross-Problem, Cross-Cultural Comparison of Compensation Seeking Behaviour. Paper Prepared for Law and Society, Amsterdam.

Kurczewski, J., Fuszara, M. (red.). (2004). Polskie spory i sądy. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych ISNS, Uniwersytet Warszawski.

Legal Service Corporation. (1994). Legal Needs and Civil Justice, A survey of Americans. Major Finding, from Comprehensive Legal Needs Study. Pobrane z: http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/legal_aid_indigent_defendants/downloads/legalneedstudy.authcheckdam.pdf.

Maddala, G. S. (1983). Limited-Dependent and Qualitative Variables in Economics. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

McFadden, D. (1974). The Measurement of Urban Travel Demand. Journal of Public Economics, 3, 303—328.

Murayama, M. (2007). Experiences of Problems and Disputing Behavior in Japan. Meiji Law Journal, 14, 1—59.

Nagelkerke, N. J. D. (1991). A note on a general definition of the coefficient of determination. Biometrika, 78(3), 691—692.

Pleasence, P., Balmer, N., Reimers, S. (2011). What Really Drives Advice Seeking Behaviour? Looking Beyond the Subject of Legal Disputes. Onati Socio-Legal Series, 1(6), 1—21.

Pleasence, P., Genn, H., Balmer, N. J., Buck, A., O’Grady, A. (2003). Causes of Action: First Findings of the LSRC Periodic Survey. Journal of Law and Society, 30(1), 11—30.

Preisert, A., Schimanek, T., Waszak, M., Winiarska, A. (red.). (2013). Poradnictwo Prawne i Obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Wall, D. S. (1996). Legal Aid, Social Policy, and the Architecture of Criminal Justice: The Supplier Induced Inflation Thesis and Legal Aid Policy. Journal of Law and Society, 23(4), 549—569.

Winczorek, J. (2015). Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy prawnej. INPRIS. http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/pomoc_prawna/Przegl%C3%84%E2%80%A6d_literatury_na_temat_dost%C3%84%E2%84%A2pno%C4%B9%E2%80%BAci_i_korzystania_z_pomocy_prawnej.pdf.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0