Marcin Salamaga
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest opisanie zależności pomiędzy strukturą wydatków budżetowych województw a ich zrównoważonym rozwojem. Badanie przeprowadzono na podstawie danych GUS za lata 2013—2015 zaczerpniętych z Banku Danych Lokalnych. Do zbadania podobieństwa struktury budżetu województw wykorzystano autorski wskaźnik podobieństwa macierzy. Obliczone wartości wskaźnika posłużyły do grupowania wszystkich par województw algorytmem eliminacji wektorów. W wyróżnionych grupach analizowano położenie i zmienność wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju. Pozwoliło to ocenić, w jakim stopniu podobieństwo struktury wydatków budżetowych województw wpłynęło na ich większą spójność gospodarczą i społeczną.

SŁOWA KLUCZOWE

podobieństwo struktury, budżety województw, algorytm eliminacji wektorów, rozwój zrównoważony

JEL

C10, R11, Q01

BIBLIOGRAFIA

Borys, T. (red.). (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa—Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Borys, T. (2010). Strategie i wskaźniki zrównoważonego rozwoju. W: J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: Fundacja Sendzimira.

Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój — jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy ekorozwoju — Problems of sustainable development, 6 (2).

Chomątowski, S., Sokołowski, A. (1978). Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, 25 (2).

Chrisidu-Budnik, A., Korczak, J. (2013). Województwo jako kreator rozwoju regionalnego. W: J. Korczak (red.), Województwo—region—regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.

Dorożyński, T. (2009). Przyczyny regionalnych nierówności gospodarczych w świetle wybranych teorii. Studia Prawno-Ekonomiczne, 80, 179—199.

Fiedor, B. (2005). Koncepcja zrównoważonego rozwoju a prawa i kategorie rynku. W: B. Poskrobko, S. Kozłowski (red.), Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej. Warszawa: Komitet Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN.

Gawlikowska-Hueckel, K. (2003). Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej — konwergencja czy polaryzacja?. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Głąbicka, K., Grewińsk, M. (2003). Europejska polityka regionalna. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Katoła, A. (2011a). Oddziaływanie samorządu lokalnego na zrównoważony rozwój gmin. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (24).

Katoła, A. (2011b). Rola samorządu terytorialnego we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (229).

Korol, J. (2007). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Malina, A., Wanat, S. (1995). Przestrzenna analiza rozwoju Polski. Wiadomości Statystyczne, 40 (5).

Piontek, B. (2002). Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Warszawa: PWN.

Podolec, B. (2000). Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce. Warszawa—Kraków: PWN.

Salamaga, M. (2012). Analiza porównawcza rozwoju regionalnego powiatów województwa małopolskiego z wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ekonomia, (888).

Shukla, R., Kakar, P. (2006). Role of Science & Technology, Higher Education and Research in Regional Socio-Economic Development. National Council of Applied Economic Research, (98).

Szymla, Z. (2000). Determinanty rozwoju regionalnego. Wrocław—Warszawa—Kraków: Ossolineum.

Woźniak, M. G. (2008). Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0