Roman Dyduch
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest analiza obligacji strukturyzowanych w zakresie efektywności finansowej, rozumianej jako matematyczny stosunek nakładów do zysków. Miarą efektywności finansowej obligacji strukturyzowanych jest ich stopa zwrotu, wyznaczona na podstawie końcowych wyników finansowych obligacji w odniesieniu do założeń opisanych w prospekcie emisyjnym, z uwzględnieniem kosztów inwestycji.
W ocenie efektywności finansowej uwzględniono inflację, która powoduje, że aspiracje inwestorów ponad opcję 100% ochrony kapitału, skorygowane o poziom inflacji, oznaczają obniżenie lub brak zysku. W przypadku deflacji sytuacja jest odwrotna. W celu dokładniejszego zobrazowania efektywności inwestycji w obligacje strukturyzowane porównano stopę zwrotu zakończonych emisji obligacji strukturyzowanych ze wskaźnikiem inflacji. Podstawę badania stanowiły obligacje strukturyzowane rozpoczęte i zakończone w okresie od 1.01.2000 r. do 31.12.2013 r. w Polsce. Dane zaczerpnięto z ogólnie dostępnych baz i raportów, m.in. Structus.pl oraz Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Liczba rozpoczętych obligacji w badanym okresie wzrosła średniorocznie o 47,76%. Termin inwestycji zakończyło 100 obligacji strukturyzowanych, a roczny zysk netto chronologicznie kształtował się w przedziale 54,0—19,4%.

SŁOWA KLUCZOWE

obligacja, obligacja strukturyzowana, produkty strukturyzowane, inwestycje alternatywne, stopa zwrotu, zysk, inflacja

JEL

E40, F65, G10

BIBLIOGRAFIA

Barburski, J. (2010). Ekonometryczny pomiar efektywności ekonomicznej instytucji finansowych. Stochastyczny model graniczny kosztów. Bank i Kredyt, 41(1), 31—56.

Blümke, A. (2013). Jak inwestować w produkty strukturyzowane. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Chodhry, M. (2004). Corporate Bonds and Structured Financial Products. Elsevier Butterworth-Heinemann, Birkbeck.

Bartkowiak, M., Echaust, K. (2013). Produkty strukturyzowane. Konstrukcja, wycena, aspekty prawne. Warszawa: CeDeWu.

Dyduch, M. (2013). Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane. Studia Ekonomiczne, (24), 143—164.

Hadaś-Dyduch, M. (2013a). Inwestycje alternatywne na polskim rynku kapitałowym. Studia Ekonomiczne, (146), 29—37.

Hadaś-Dyduch, M. (2013b). Ranking produktów strukturyzowanych wyemitowanych na polskim rynku finansowym w latach 2001—2010. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2(34), 187—200.

Hadaś-Dyduch, M. (2013c). Stopa bezrobocia jako instrument bazowy lokaty strukturyzowanej. W: W. Szkutnik (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów (s. 91—100). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Hadaś-Dyduch, M. (2013d). Współczesne formy gospodarowania kapitałem wobec ekonomicznych zjawisk kryzysowych. Studia Ekonomiczne, (136), 77—86.

Hadaś-Dyduch, M. (2013e). Wykorzystanie metod analizy falkowej do mierzenia efektywności polisy inwestycyjnej. Wiadomości Ubezpieczeniowe. Nauka dla praktyki, (1), 37—48.

Hadaś-Dyduch, M. (2014a). Charakterystyka rynku produktów strukturyzowanych oferowanych w formie funduszy inwestycyjnych zamkniętych zakończonych w latach 2000—2013. Wiadomości Ubezpieczeniowe. Nauka dla praktyki, (2), 55—68.

Hadaś-Dyduch, M. (2014b). Efektywność alternatywnych inwestycji kapitałowych na przykładzie polisy inwestycyjnej. Studia Ekonomiczne, (178), 13—23.

Hadaś-Dyduch, M. (2014c). Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Hadaś-Dyduch, M. (2014d). Produkty strukturyzowane — ujęcie algorytmiczne zysku z uwzględnieniem oddziaływania wskaźników rynku finansowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Hadaś-Dyduch, M. (2014e). The market for structured products in the context of inflation. W: M. Papież, S. Śmiech (red.), Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (s. 47—56). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.

Hadaś-Dyduch, M. (2015a). Effectiveness of Direct and Non-direct Investment In the Stock Market Indices. China—USA Business Review, 14(1), David Publishing Company, 10—20.

Hadaś-Dyduch, M. (2015c). Efektywność lokaty strukturyzowanej na polskim rynku kapitałowym. Wiadomości Statystyczne, 60(9), 40—54.

Hadaś-Dyduch, M. (2015c). Produkty strukturyzowane — analiza stóp zwrotu osiągniętych w latach 2000—2013. Zeszyty Naukowe, 5(941), 131—151.

Hadaś-Dyduch, M. (2015e). Produkty strukturyzowane — inwestycje dla naiwnego czy rozsądnego inwestora? Analiza empiryczna. Studia Ekonomiczne, (239). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 67—81.

Hadaś-Dyduch, M. (2016). Konstrukcja i stopa zwrotu portfeli inwestycyjnych. Wiadomości Statystyczne, 61(4), 31—49.

Helfert A. E. (2004). Techniki analizy finansowej. Warszawa: PWE.

Matwiejczuk, R. (2000). Efektywność — próba interpretacji. Przegląd Organizacji, (11).

Rutkowska, A. (2013). Teoretyczne aspekty efektywności — pojęcie i metody pomiaru. The Journal of Management and Finance, 1(4).

Wiśniewski, P. (2011). Produkty strukturyzowane w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego lat 2007—2009. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (174), 147—159.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0