Radosław Piwowarski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem badania jest ocena wpływu frekwencji wyborczej i wykształcenia radnych — które można rozpatrywać jako elementy oddziałujące na zależność agencyjną — na efektywność dostarczania przez gminy dóbr publicznych. Efektywność mierzono za pomocą indeksu efektywności działalności sektora publicznego (Public Sector Efficiency — PSE). Na podstawie próby przekrojowej oszacowano parametry modelu ekonometrycznego dla wszystkich gmin oraz w podziale na: miejskie łącznie z miastami na prawach powiatu, miejsko-wiejskie i wiejskie. W badaniu wykorzystano dane statystyczne GUS oraz Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) za 2014 r. Uzyskane wyniki nie potwierdziły zależności agencyjnej rozumianej jako większe zaangażowanie obywateli w politykę i lepszą kontrolę władzy, wskazały jednak na możliwość występowania dodatniej zależności pomiędzy kompetencjami radnych a efektywnością dostarczania dóbr publicznych mieszkańcom gmin.

SŁOWA KLUCZOWE

efektywność sektora publicznego, partycypacja wyborcza, teoria agencji

JEL

H41

BIBLIOGRAFIA

Afonso, A., Schuknecht, L., Tanzi, V. (2003). Public sector efficiency: an international comparison. European Central Bank Working Paper, (242), 1—37.

Afonso, A., Schuknecht, L., Tanzi, V. (2006). Public sector efficiency — evidence for new EU member states and emerging markets. European Central Bank Working Paper Series, (581), 1—50.

Alt, J. E., Lassen, D. D. (2006). Fiscal transparency, political parties and debt in OECD countries. European Economic Review, 50, 1403—1439.

Alvarez, M. R., Hall, T. E. (2006). Controlling Democracy: The Principal-Agent Problems in Election Administrations. The Policy Studies Journal, 34(4), 491—510.

Borge, L. E., Falch, T., Tovmo, P. (2008). Public sector efficiency: the roles of political and budgetary institutions, fiscal capacity, and democratic participation. Public Choice, 136, 475—495.

Borge, L.E., Parmer, P., Torvik, R. (2013). Local natural resource curse? CAMP Working Paper Series, (5), 1—37.

Bukowska, G., Fałkowski, J. (2016). Monopolizacja władzy a wyniki gospodarcze na poziomie Polski lokalnej. Gospodarka Narodowa, (2), 91—120.

Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

De Borger, B., Kerstens, K. (1996). Cost efficiency of Belgian local governments: A comparative analysis of FDH, DEA and econometric approaches. Regional Science and Urban Economics, 26, 145—170.

De Borger, B., Kerstens, K., Moesen, W., Vanneste, J. (1994). Explaining differences in productive efficiency: An application to Belgian municipalities. Public Choice, 80, 339—358.

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of Management Review, 14(1), 57—74.

Geys, B., Heinemann, F., Kalb, A. (2010). Voter involvement, fiscal autonomy and public sector efficiency: Evidence from German municipalities. European Journal of Political Economy, 26, 265—278.

Geys, B., Heinemann, F., Kalb, A. (2012). Value for money? German local government efficiency in a comparative perspective. Applied Economics, 44(2), 201—218.

Giordano, R., Tommasino, P. (2011). Public sector efficiency and political culture. Working Papers (Temi di discussione) Banca D’Italia, (786), 1—34.

GUS (2015). Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014. Warszawa: GUS.

Kalb, A. (2010). Public sector efficiency: applications to local governments in Germany. Wiesbaden: Gabler Verlag.

Karbownik, B., Kula, G. (2009). Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego. Materiały i Studia NBP, (242), 1—49.

Kurniewicz, A., Trutkowski, C. (2015a). Bilans kadencji 2010—2014 w świetle wyników wyborów samorządowych. Najważniejsze wnioski. Pobrane z: http://www.frdl.org.pl/pliki/frdl/document/publikacjeFRDL/Bilans_WNIOSKI.pdf (dostęp 16.11.2016 r.).

Kurniewicz, A., Trutkowski, C. (2015b). Bilans kadencji 2010—2014, wyniki badania CAWI. Pobrane z: http://www.frdl.org.pl/pliki/frdl/document/publikacjeFRDL/BILANS%20kadencji%20prezentacja%20calosc.pdf (dostęp 16.11.2016 r.).

Panicz, U. (2011). Frekwencja wyborcza a stan polskiej demokracji. Refleksje, (4), 107—123.

Piwowarski, R. (2014). Społeczne oceny działalności polskich rządów w latach 2002—2012 w świetle modelu uwzględniającego umiejętności i karierę polityka. Studia Ekonomiczne, (4), 469—588.

Regulski, J. (2010). Samorząd a model państwa. Infos BAS, (10), 1—4.

Revelli, F., Tovmo, P. (2007). Revealed yardstick competition: Local government efficiency patterns in Norway, Journal of Urban Economics, (62), 121—134.

Ross, S. A. (1973). The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem. The American Economic Review, 63(2), 134—139.

Stępień, B., Makrenek, M. (2004). Subwencja wyrównawcza dla gmin. Analiza szczegółowa. Pobrane z: http://www.iar.pl/PlikiPdf/Opracowania/Subwencja_wyrownawcza-analiza_szczegolowa.pdf (dostęp 21.11.2016 r.).

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0