Romana Głowicka-Wołoszyn , Agnieszka Kozera , Feliks Wysocki
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Badanie ma na celu wyodrębnienie i scharakteryzowanie grup gmin wiejskich województwa wielkopolskiego o zbliżonej samodzielności finansowej i podobnych uwarunkowaniach wewnętrznych w 2013 r., a ponadto pozwala na określenie relacji pomiędzy wskaźnikami finansowymi i cechami społeczno- ekonomicznymi. W badaniu posłużono się narzędziem podwójnego wykresu — biplotem PCA (the Principal Component Analysis). Podstawę informacyjną badania stanowiły dane z Banku Danych Lokalnych GUS oraz z Ministerstwa Finansów. Stwierdzono, że największa samodzielność finansowa cechowała grupę gmin wiejskich położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy województwa. Gminy te charakteryzowały się najwyższą oceną takich cech, jak: saldo migracji, odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji i instalacji gazowych, wskaźniki zagęszczenia oraz wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych.

SŁOWA KLUCZOWE

gminy wiejskie, samodzielność finansowa, atrakcyjność finansowa, biplo

JEL

C38, H72

BIBLIOGRAFIA

Duś, E. (2011). Wysokość i struktura dochodów gmin wiejskich jako miernik stopnia ich peryferyjności. W: M. Wesołowska (red.), Wiejskie obszary peryferyjne — uwarunkowania i czynniki aktywizacji. Studia Obszarów Wiejskich 26, s. 73—88. Warszawa: Wydawnictwo Bernardinum.

Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2004). Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Municipium SA.

Feret, E. (2013). Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego gwarancją samorządnego działania społeczności lokalnych. W: W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk (red.), Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie — dobre praktyki, t. 1, s. 126—148. Seria: Prawo naszych sąsiadów, red. Cyklu publikacji J. Posłuszny. Artykuł powstał w ramach konkursu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej, realizowanego za pośrednictwem MSZ RP w 2013 r.

Filipiak, B. (2009). Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.

Gabriel, K.R. (1971). The Biplot Graphic Display of Matrices with Application to Principial Component Analysis. Biometrics, Vol. 58, No. 3, s. 453—467.

Głowicka-Wołoszyn, R., Wysocki, F. (2014). Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 346, s. 34—44.

Gower, J.C., Hand, D.J. (1996). Biplots. Londyn: Chapman & Hall.

Gower, J.C., Lubbe, S., le Roux, N. (2010). Understanding Biplots. Nowy Jork: Wiley.

Greenacre, M. (2010). Biplots in Practice. Bilbao: Fundacion BBVA. GUS. Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: www.stat.gov.pl.

Heller, J. (2006). Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (24), s. 138.

Heller, J., Farelnik, E. (2013). Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (52), s. 81—94.

Jańczuk, L. (2013). Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce. Wydawnictwo KUL.

Jastrzębska, M. (2004). Samodzielność ekonomiczna i finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Ekonomia, nr 13. Uniwersytet Warszawski, s. 100—112.

Jastrzębska, M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Jaworska, M., Kożuch, A. (2011). Możliwości rozwoju lokalnego w kontekście zróżnicowania samodzielności finansowej podstawowych jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie gmin miejsko-wiejskich Polski Wschodniej). Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 6 (54), s. 218—233.

Kosek-Wojnar, M. (2006). Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 4, s. 75—88.

Patrzałek, L. (2010). Finanse samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Sagan, A. (2004). Jeden obraz ukazuje więcej niż 10 liczb, czyli jak budować mapy zadowolenia klienta z wykorzystaniem programu STATISTICA. StatSoft, http://www.statsoft.pl.

Surówka, K. (2013). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zawora, J. (2010). Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, nr 81, s. 137.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0