Marlena Piekut
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem badania jest wyodrębnienie grup wiejskich gospodarstw domowych o podobnych rozchodach oraz ich opis za pomocą cech społeczno-demograficznych i ekonomicznych. Przeprowadzono je z wykorzystaniem wielowymiarowych metod statystycznych — analizy skupień metodą k-średnich oraz analizy dyskryminacyjnej. Materiał badawczy stanowiły dane z badania budżetów gospodarstw domowych GUS za lata 2004 i 2012. W wyniku badania dokonano podziału wiejskich gospodarstw domowych na cztery grupy ze względu na rozchody, przy czym jedna z nich objęła ponad 2/3 gospodarstw. Zmiennymi najbardziej dyskryminującymi przynależność gospodarstw domowych do poszczególnych grup okazały się liczba osób w gospodarstwie domowym oraz dochód rozporządzalny przypadający na osobę.

SŁOWA KLUCZOWE

konsumpcja, wydatki, budżety domowe, wielowymiarowe metody statystyczne

JEL

D12, D14

BIBLIOGRAFIA

Chmielewska, B. (2013a). Zmiany poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych jako wyraz przemian społecznych na wsi. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2 (28), s. 19—31.

Chmielewska, B. (2013b). Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej — Państwowy Instytut Badawczy.

Dulli, S., Furini, S., Peron, E. (2009). Data mining: metodi e strategie. Mediolan: Springer Science & Business Media.

Everitt, R.S., Landau, S., Leese, M., Stahl, D. (2011). Cluster Analysis. 5th Edition. John Wiley Sons.

Gatnar, E. (1995). Klasyfikacja danych za pomocą pakietu statystycznego SPSS for Windows. Warszawa: Wydawnictwo PLJ.

GUS (2016). Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa.

Johnson, R.A., Wichern, D.W. (1992). Applied multivariate statistical analysis. New Jersey: Prentice-Hall.

Kozera, A., Stanisławska, J., Wysocki, F. (2014). Sytuacja finansowa gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 101(2), s. 91—101.

Leszczyńska, M. (2007). Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania, nr 2.

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.

Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Podolec, B., Ulman, P. (2008). Modele regresyjne w analizie wydatków gospodarstw domowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 790, s. 5—25.

Rószkiewicz, M. (2002). Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Sączewska-Piotrowska, A. (2016). Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne, nr 7, s. 39—59.

Sokołowski, A. (2004). Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft.

Tarkowska, E. (2010). Ubóstwo dzieci w Polsce. Biuletyn Informacyjny PKESPU, nr 6.

Utzig, M. (2015). Wydatki konsumpcyjne wiejskich i miejskich gospodarstw domowych a zmiany ich dochodów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 17(4), s. 330—335.

Utzig, M. (2014). Konwergencja dochodowa ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 101(4), s. 144—152.

Wrzochalska, A. (2005). Wybrane cechy społeczno-ekonomiczne ludności wiejskiej a rozwój wsi i rolnictwa. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej — Państwowy Instytut Badawczy.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0