Anna Oleńczuk-Paszel , Agnieszka Sompolska-Rzechuła
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Nieruchomości mieszkaniowe jako dobro podstawowe zaspokajają potrzeby wyższego rzędu, co przesądza o ich roli w każdej sferze funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Celem badania jest porównanie potencjału rynku nieruchomości mieszkaniowych w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2006, 2010 i 2014. Wykorzystano do tego celu metodę liniowego porządkowania obiektów, a w przypadku doboru cech — metodę głównych składowych. Na podstawie pięciu cech diagnostycznych przyjętych w badaniu wykazano, że potencjał rynku nieruchomości mieszkaniowych w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego jest silnie zróżnicowany. Odzwierciedlają to rankingi zaprezentowane w artykule. Umiarkowaną zgodność stwierdzono w przypadku lat 2006 i 2010.

SŁOWA KLUCZOWE

rynek nieruchomości mieszkaniowych, analiza taksonomiczna, powiaty

JEL

C38, R21, R29, R30

BIBLIOGRAFIA

Balicki, A. (2009). Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Borys, T. (1978). Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych. Przegląd Statystyczny, nr 25 (2), Warszawa.

Bryx, M. (2007). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext.

Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Gawroński, K., Prus, B. (2005). Lokalny rynek nieruchomości oraz wybrane czynniki kształtujące ceny nieruchomości rolnych i działek budowlanych na przykładzie miasta Niepołomice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 4. Kraków: PAN.

GUS (2014). Gospodarka mieszkaniowa w 2013 r. Warszawa: GUS.

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, nr 15 (4), Warszawa.

Hopfer, A., Cellmer, R. (1997). Rynek nieruchomości. Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna.

Kucharska-Stasiak, E. (1999). Nieruchomość a rynek. Warszawa: PWN.

Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWN.

Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: PWN.

Kukuła, K. (2014). Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 7. Warszawa: GUS i PTS.

Łaszek, J. (2004). Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Łaszek, J. (2006). Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego. Warszawa: NBP.

Nykiel, L. (2008). Rynek mieszkaniowy w Polsce. Warszawa: Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Nykiel, L. (2012). Mieszkania na wynajem jako warunek rozwoju rynku mieszkaniowego. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, t. 20, nr 3.

Oleńczuk-Paszel, A. (2012). Podobieństwo lokalnych rynków nieruchomości jako aspekt analizy w wycenie nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy, nr 2(74).

Ostasiewicz, W. (1998). Statystyczne metody analizy danych. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.

Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Skorwider-Namiotko, J., Zapotoczna, M. (2013). Ocena potencjału rozwoju lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych. Studia Ekonomiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Trojanek, R. (2012). Zmiany cen na wtórnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu w latach 2008— 2011. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, t. 20, nr 1.

Urząd Statystyczny w Szczecinie (2015). Województwo zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy.

Walesiak, M. (1990). Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru. Przegląd Statystyczny, nr 37 (1—2).

Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.

Żelazowski, K. (2011). Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinant na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, t. 19, nr 3

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0