Mirosław Szreder
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Analizie poddano zagadnienia związane z możliwościami wykorzystywania tradycyjnych i nowych źródeł informacji (w tym statystycznych) w podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności. Zwrócono uwagę na relację między dostępnością informacji o danej sytuacji decyzyjnej a interpretacją i estymacją prawdopodobieństwa, będącego miarą niepewności. Następnie skoncentrowano się na ocenach wiarygodności i jakości informacji uzyskiwanych z badań statystycznych oraz Big Data wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji. Oceny te dają dodatkową perspektywę analizy sytuacji decyzyjnych, zwaną wymiarem wiedzy.

SŁOWA KLUCZOWE

podejmowanie decyzji, niepewność, ryzyko, prawdopodobieństwo, badania statystyczne, Big Data

JEL

C18

BIBLIOGRAFIA

Aven, T. (2009). Risk analysis and risk management. Basic concepts and principles. vol. 2, Hefte 1, s. 57—73.

Aven, T. (2014). Risk, Surprises and Black Swans: Fundamental Ideas and Concepts in Risk. Nowy Jork: Routledge.

Einav, L., Levin, J.D. (2013). The Data Revolution and Economic Analysis. NBER Working Paper, no. 19035. Pobrane z http://www.nber.org/papers/w19035, dostęp 22.04.2017 r.

Kaplan, S. (1991). Risk Assessment and Risk Management — Basic Concepts and Terminology. W: R.A. Knief, V. Broadhead Briant (red.), Risk Management: Expanding Horizons in Nuclear Power and Other Industries, s. 11—28. Boston: Hemisphere Publishing Corporation.

Kowalczyk, H. (2010). O eksperckich ocenach niepewności w ankietach makroekonomicznych. Bank i Kredyt, nr 41, s. 101—122

Kroik, J., Malara, Z., Malara, M.J., Sobol-Wojciechowska, J. (2013). Ryzyko. Perspektywa jakościowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Leibniz, W.G. (1955). Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. t. 2. Warszawa: PWN.

Mayer-Schönberger, V., Cukier, K. (2014). Rewolucja, która zmienia nasze myślenie, pracę i życie. Warszawa: MT Biznes.

Sokołowska, E. (2014). Alternative Investments in Wealth Management. A comprehensive Study of the Central and East European Market. Springer International Publishing.

Stefanowicz, B., Cierpiał-Wolan, M. (2015). Błędy przetwarzania danych. Wiadomości Statystyczne, nr 9, s. 23—29. Warszawa: GUS i PTS.

Sułek, A. (2011). Obrazy z życia socjologii w Polsce. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Szreder, M. (1994). Informacje a priori w klasycznej i bayesowskiej estymacji modeli regresji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szreder, M. (2011). Prawdopodobieństwo subiektywne. Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 12, s. 42 i 43.

Szreder, M. (2012). Wybór próby badawczej. Marketing i Rynek, nr 11, s. 24—27.

Szreder, M. (2015). Zmiany w strukturze całkowitego błędu badania próbkowego. Wiadomości Statystyczne, nr 1, s. 4—12. Warszawa: GUS i PTS.

Tyszka, T. (2010). Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

von Mises, R. (1957). Probability, Statistics and Truth. Londyn: Allen & Unwin. Wallgren, A., Wallgren, B. (2007). Register-based Statistics. Administrative Data for Statistical Purposes. Nowy Jork: John Wiley & Sons.

Winkler, R. (1967). The quantification of judgment: Some methodological suggestions. Journal of the American Statistical Association, vol. 62, s. 1105—1120.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0