Agnieszka Sompolska-Rzechuła
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Przedmiotem artykułu jest ocena podobieństwa województw Polski pod względem poziomu jakości życia mieszkańców oraz określenie typologicznych klas województw w zakresie analizowanego zjawiska. Badanie przeprowadzono metodą klasyfikacji rozmytej — C-średnich. Wybór metody wynikał z charakteru badanego zjawiska, które jest trudne do jednoznacznego określenia. W badaniu wykorzystano informacje pochodzące z opracowań GUS oraz dane z Diagnozy Społecznej 2015 dotyczące 2014 r.
Przeprowadzona analiza wykazała, że województwa Polski są bardzo zróżnicowane pod względem poziomu jakości życia.

SŁOWA KLUCZOWE

jakość życia, klasyfikacja rozmyta, województwa

JEL

C38, I31

BIBLIOGRAFIA

Berger-Schmitt, R., Noll, H.H. (2000). Conceptual framework and structure of a European System of Social Indicators. EuReporting Working Paper, no. 9. Centre for Survey Research and Methodology (ZUMA). Social Indicators Department. Mannheim.

Bezdek, J.C. (1974). Numerical taxonomy with fuzzy sets. Journal of Mathematical Biology. s. 57—71.

Borys, T. (2008). Jakość życia jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego. W: T. Borys, P. Rogala (red.), Jakość życia na poziomie lokalnym — ujęcie wskaźnikowe. Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Borys, T. (2015). Typologia jakości życia i pomiar statystyczny. Wiadomości Statystyczne, nr 7.

Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.

Czapiński, J. (red.), Panek, T. (red.). (2015). Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków (raport). Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii. Kraków: Akademia Ekonomiczna.

Hellwig, Z. (1981). Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych

obiektów gospodarczych. W: W. Welfe (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, s. 46—68. Warszawa: PWE.

Jajuga, K. (1984). O pewnym uogólnieniu zagadnienia klasyfikacji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 285.

Jajuga, K. (1984a). Zbiory rozmyte w zagadnieniu klasyfikacji. Przegląd Statystyczny, z. 3/4.

GUS (2014). Jakość życia w Polsce 2014. Warszawa.

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.

Łuczak, A. (2014). Application fuzzy analytic hierarchy process to evaluate of factors that influence the development of the administrative unit. W: Economic Development and Management of Regions Part IV, s. 443—450. Hradec Kralove.

Ostasiewicz, W. (red.). (2002). Metodologia pomiaru jakości życia. Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego.

Ostasiewicz, W. (red.). (2004). Ocena i analiza jakości życia. Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego.

Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Panek, T. (2013). Monitoring jakości życia na poziomie regionalnym i lokalnym jako narzędzie wspierania polityki społecznej. W: Jakość życia w Polsce. Aktualny stan i wyzwania w świetle badań. Warszawa: GUS.

Panek, T. (2015). Jakość życia gospodarstw domowych w Polsce w układzie wojewódzkim. Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii, nr 46.

Panek, T. (2016). Jakość życia — od koncepcji do pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Rusnak, Z. (2011). Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego — problemy metodologiczne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 20.

Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2004). Ekonomia, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Słaby, T. (2007). Poziom życia i jakość życia (red. T. Panek). W: Statystyka społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Słaby, T. (2016). Jakość i godność życia a wykluczenie społeczne rdzennych mieszkańców polskiej wsi w świetle badań empirycznych. Rozdział IV. W: Wykluczenie społeczne — jakość i godność życia osób w wieku 60+ rdzennych mieszkańców wsi w Polsce. Współautorki monografii:

A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, K. Gutkowska, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie. Sompolska-Rzechuła, A. (2006). Classification Methods in Research on Differentiation of EU Member States in Terms of Na ural Environment Condition. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 15, no. 4c (2006), s. 161—163.

Sompolska-Rzechuła, A. (2013). Pomiar i ocena jakości życia. Wiadomości Statystyczne, nr 8, s. 19—36. Warszawa: GUS i PTS.

Szukiełojć-Bieńkuńska, A. (2015). Pomiar jakości życia w statystyce publicznej. Wiadomości Statystyczne, nr 7, s. 19—33. Warszawa: GUS i PTS.

Szukiełojć-Bieńkuńska, A., Walczak, T. (2011). Statystyczny pomiar postępu społeczno-gospodarczego w zmieniającym się świecie. Wiadomości Statystyczne, nr 7/8, s. 9—30. Warszawa: GUS i PTS.

Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.

Wysocki, F., Łuczak, A. (2009). An evaluation of the social and economic development of powiats in the Wielkopolskie province using a fuzzy multi-criteria decision making (FMCDM) method. W: W. Adamus (red.), The Analytic Hierarchy & Network. Application in Solving Multicriteria

Decision Problems. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Yuan, B., Klir, G.J. (1995). Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications. PH Learning.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0