Katarzyna Ciesielska , Mariusz Ciesielski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia zmiany lesistości w Polsce w latach 2002— —2014 w różnych przekrojach terytorialnych. Analizę przeprowadzono na podstawie danych GUS o powierzchni gruntów leśnych oraz o ludności i zmianach w podziale administracyjnym, które porównano w odniesieniu do województw, gmin oraz aglomeracji miejskich.
W badanym okresie powierzchnia gruntów leśnych zwiększyła się o 290 tys. ha, co oznacza wzrost lesistości o 0,9 p.proc. w całym kraju. Wzrosła również powierzchnia leśna na 1000 mieszkańców (średnio w Polsce o 5,7 ha). Różnice w kształtowaniu się obu wskaźników najmocniej uwidoczniły się na poziomie gmin.

SŁOWA KLUCZOWE

lesistość, powierzchnia leśna, podział terytorialny, aglomeracje miejskie

JEL

Q23

BIBLIOGRAFIA

GUS (2015). Leśnictwo 2015. Warszawa.

Jabłoński, M. (2015a). Powierzchnia gruntów leśnych — przyczyny zmian i spójność źródeł danych. Wiadomości Statystyczne, nr 11, s. 54—68.

Jabłoński, M. (2015b). Definicja lasu w ujęciu krajowym i międzynarodowym oraz jej znaczenie dla wielkości i zmian powierzchni lasów w Polsce. Sylwan, vol. 159 (6), s. 469—482.

Kaliszewski, A. (2012). Problemy realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Leśne Prace Badawcze, vol. 73, s. 189—200.

Ludwiczak, I., Maciaszczyk, K., Rzeźnik, W., Witczak, A. (2012). Przegląd funkcji lasu w praktyce. Studencki obóz naukowy w Puszczy Augustowskiej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, r. 14, z. 32 (3), s. 297—301.

Mandziuk, A., Janeczko, K. (2009). Turystyczne i rekreacyjne funkcje lasu w aspekcie marketingowym. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, r. 11, z. 4 (23), s. 65—71.

Rykowski, K. (2009). Pojęcie i zadania wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. W: Materiały z I sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL pt. „Leśnictwo wielofunkcyjne — stan obecny i przyszłość”. Sękocin Stary 17—19.03.2009 r., s. 26—30. Sękocin Stary: IBL.

Swianiewicz, P., Klimska, U. (2005). Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce waniliowe centrum, mozaika przedmieść. Prace i Studia Geograficzne, t. 35, s. 45—70.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0