Jan Kordos
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Autor przedstawia, w ogólnym zarysie, swoje kontakty z „Wiadomościami Statystycznymi” („WS”) oraz tematykę badawczą podejmowaną na łamach czasopisma. Wspomina pierwszych redaktorów naczelnych i współpracę z redakcją. Omawia niektóre swoje artykuły opublikowane w „WS”, poświęcone głównie: badaniom reprezentacyjnym, jakości danych statystycznych, metodyce badania i analizie ubóstwa, problematyce badania cen konsumpcyjnych, metodom estymacji dla małych obszarów oraz globalnemu zarządzaniu jakością (TQM). Na zakończenie dzieli się refleksjami po 60 latach doświadczeń zawodowych i wymienia niektóre osiągnięcia statystyków z kraju i zagranicy, z którymi współpracował.

SŁOWA KLUCZOWE

badania reprezentacyjne, jakość danych statystycznych, analiza ubóstwa, badanie cen konsumpcyjnych, estymacja dla małych obszarów, globalne zarządzanie jakością

JEL

C18

BIBLIOGRAFIA

Allen, R.G.D. (1975). Index Numbers in Theory and Practice. New York: Aldine PublishingCompany.

Dalenius, T.E. (1957). Sampling in Sweden: Contributions to the Methods and Theories of SampleSurvey Practice. Stockholm: Almquist and Wiksell.

Deming, W.E. (1950). Some Theory of Sampling. New York: Wiley.

Gołata, E. (2015). SAE education challenges to academics and NSI. Statistics in Transition — newseries and Survey Methodology, Joint Issue: Small Area Estimation 2014, vol. 16, no. 4, s. 611—630.

Grzenda, W. (2016). Modelowanie bayesowskie — teoria i przykłady zastosowań. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kish, L. (1996). Stuletnie zmagania o badania reprezentacyjne. Wiadomości Statystyczne, nr 8. Warszawa: GUS i PTS.

Kordos, J. (1959). Szacunek rozkładu ludności pozarolniczej według grup zamożności. Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 4—8. Warszawa: GUS.

Kordos, J. (1963). Rozkład ludności pozarolniczej w Polsce według wysokości dochodów na osobę w 1960 r. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 8 (27), s. 153—179.

Kordos, J. (1970). Modele prognoz rozkładu dochodów według wysokości. W: Wybrane problemy prognoz statystycznych. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 11, s. 230—244. Warszawa: GUS.

Kordos, J. (1973a). Metody analizy i prognozowania rozkładów płac i dochodów ludności. Warszawa: PWE.

Kordos, J. (1973b). On Analysis of Sampling and Non-sampling Errors in Official Statistics in Poland. Proceeding of the 40th Session of the International Statistical Institute, XLV, s. 609—616. Vienna.

Kordos, J. (1981a). O potrzebie oceny precyzji wskaźników kosztów utrzymania. Wiadomości Statystyczne, nr 8, s. 1—3. Warszawa: GUS.

Kordos, J. (1981b). W sprawie koncepcji korekty indeksów kosztów utrzymania w warunkach nierównowagi rynkowej. Wiadomości Statystyczne, nr 12, s. 11—14. Warszawa: GUS.

Kordos, J. (1987). Dokładność danych w badaniach społecznych. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 35, Warszawa: GUS.

Kordos, J. (1988a). Badanie indeksów cen konsumpcyjnych w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 5, s. 12—16. Warszawa: GUS.

Kordos, J. (1988b). Jakość danych statystycznych. Warszawa: PWE.

Kordos, J. (1990a). O dokładności i precyzji indeksów cen konsumpcyjnych. Wiadomości Statystyczne, nr 5, s. 1—6. Warszawa: GUS i PTS.

Kordos, J. (1990b). Pomiar ubóstwa w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 11, s. 1—6. Warszawa: GUS i PTS.

Kordos, J. (1996). Nowe podejście do pomiaru ubóstwa — wnioski z doświadczeń amerykańskich. Wiadomości Statystyczne, nr 5, s. 25—36. Warszawa: GUS i PTS.

Kordos, J. (1998). Prace badawcze nad ubóstwem i marginalizacją społeczną w Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, nr 4, s. 66—72. Warszawa: GUS i PTS.

Kordos, J. (2001a). Czterowymiarowa struktura myślenia statystycznego w badaniu empirycznym. Kwartalnik Statystyczny, nr 1, s. 55—57. Warszawa: GUS i PTS.

Kordos, J. (2001b). Globalne zarządzanie jakością wkracza do statystyki. Kwartalnik Statystyczny, nr 2, s. 9—12. Warszawa: PTS.

Kordos, J. (2003). Program poprawy jakości statystyki. Wiadomości Statystyczne, nr 7/8, s. 64—77. Warszawa: GUS i PTS.

Kordos, J. (2009). Impact of J. Neyman and W.E. Deming on Sample Survey Practice in Poland. The third Conference of the European Survey Research Association, Warsaw. Pobrano z: http://www.europeansurveyresearch.org/sites/default/files/abstracts.pdf .

Kordos, J. (2012). Działalność Komisji Matematycznej GUS w latach 1950—1993. Wiadomości Statystyczne, nr 9, s. 10—25. Warszawa: GUS i PTS.

Kordos, J. (2014a). Moja współpraca z profesorem Władysławem Welfem. Kwartalnik Statystyczny, nr 1—2, s. 26—28. Warszawa: PTS.

Kordos, J. (2014b). Rola myślenia statystycznego w zarządzaniu jakością. W: E. Frątczak, A. Kamińska, J. Kordos (red. nauk.). Statystyka — zastosowania biznesowe i społeczne, s. 7—31. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Kordos, J. (2016a). Development of small area estimation in official statistics. Statistics in Transition — new series and Survey Methodology, Joint Issue: Small Area Estimation 2014, vol. 17, no. 1, s. 105—132.

Kordos, J. (2016b). Zarys teoretycznego modelu TQM w statystyce oficjalnej. Wiadomości Statystyczne, nr 5, s. 1—6. Warszawa: GUS i PTS.

Luszniewicz, A. (1982). Statystyka społeczna. Warszawa: PWE.

Luszniewicz, A. (1984). Indeksy kosztów utrzymania. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.

Morgenstern, O. (1950). On the Accuracy of Economic Observations. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności — teoria i praktyka pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Platek, R., Rao, J.N.K, Särndal, C.E., Singh, M.P. (1987). Small Area Statistics — An International Symposium. New York: John Wiley & Sons.

Steinhaus, H. (1956). Liczby złote i żelazne. Zastosowania Matematyki, nr 3, s. 51—65. Warszawa: PWN.

Steinhaus, H. (2000). Między duchem a materią pośredniczy matematyka. Warszawa: PWN.

Szutkowska, J. (2012). Zarządzanie jakością w statystyce publicznej: standardy, metody, modele i narzędzia. Wiadomości Statystyczne, nr 11, s. 38—51. Warszawa: GUS i PTS.

Zarkovich, S.S. (1965). Sampling methods and censuses. Rome: FAO. Zarkovich, S.S. (1966). Quality of Statistical Data. Rome: FAO.

Zarkovich, S.S. (1983). Statistics for tomorrow. Rome: Cadmo Editore.

Zarkovich, S.S. (1991). Statistical development, vol. 1—4. Aldershot: Avebury.

Zasępa, R. (1956). W sprawie szerszego stosowania metody reprezentacyjnej w praktyce statystycznej.

Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 19—20. Warszawa: GUS.

Zasępa, R. (1958). Problematyka badań reprezentacyjnych GUS w świetle konsultacji z prof. J. Neymanem. Wiadomości Statystyczne, nr 6, s. 7—12. Warszawa: GUS.

Zienkowski, L. (1979). Poziom życia — metody mierzenia i oceny. Warszawa: PWE.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0