Stanisław Paradysz
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje ważniejsze wydarzenia ukazujące rolę akademickiego środowiska statystycznego oraz środowiska statystyki publicznej w kształtowaniu profilu informacyjnego „Wiadomości Statystycznych” („WS”). Za szczególnie znaczące uznano określenie strategii informacyjnej podczas tworzenia „WS” w 1956 r., niedopuszczenie w latach 60. XX w. do zdominowania treści czasopisma przez informacje instruktażowe i szkoleniowe przeznaczone głównie na użytek wewnętrzny, sprecyzowanie kierunków rozwoju charakteru naukowego „WS” oraz wprowadzanie od 2013 r. rozwiązań funkcjonalnych wynikających z wymogów stawianych czasopismom naukowym. Scharakteryzowano też środowisko akademickie Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS), które miało wpływ na utworzenie i ukształtowanie profilu tematycznego „WS”.

SŁOWA KLUCZOWE

akademickie środowisko statystyczne, czasopismo naukowe, profil informacyjny, poziom edytorski

JEL

Y90

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0