Beata Bieszk-Stolorz , Anna Gdakowicz , Iwona Markowicz
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie oferty edukacyjnej oraz potrzeb placówek kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim. Ankietę przeprowadzono w ramach projektu badawczego pt. „Diagnoza oferty i potrzeb placówek edukacyjnych województwa zachodniopomorskiego w obszarze szkolnictwa zawodowego”, zrealizowanego w 2014 r. we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem technik PAPI (wywiadu bezpośredniego) oraz CATI (wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo). Ankietowaniem objęto: zasadnicze szkoły zawodowe, technika, placówki przysposabiające do pracy zawodowej, licea profilowane, szkoły policealne i uczelnie wyższe. Respondenci odpowiadali na 24 pytania dotyczące potencjału szkolnictwa zawodowego oraz jego potrzeb dydaktycznych i infrastrukturalnych, a także współpracy z pracodawcami w województwie zachodniopomorskim. W wyniku badania stwierdzono m.in., że placówki szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim są niedoinwestowane.

SŁOWA KLUCZOWE

szkolnictwo zawodowe, badanie ankietowe, województwo zachodniopomorskie

JEL

I21, J24, C83

BIBLIOGRAFIA

Bieszk-Stolorz B., Gdakowicz A., Markowicz I. (2014). Diagnoza oferty i potrzeb placówek edukacyjnych województwa zachodniopomorskiego w obszarze szkolnictwa zawodowego. Raport Końcowy Pełny. Szczecin: Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, maszynopis.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0