Lidia Luty
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Głównym celem artykułu jest przedstawienie różnic w strukturze certyfikowanych gospodarstw ekologicznych w krajach Unii Europejskiej (UE) w latach 2005—2013, w ujęciu dynamicznym i przestrzennym. W badaniu zastosowano metodę eliminacji wektorów. Z analizy wynika, że zmiany w strukturze gospodarstw ekologicznych nie zawsze uwidaczniały się w strukturze powierzchni użytków rolnych (UR). Bardziej znaczące zmiany następowały w strukturze liczby gospodarstw, w szczególności w krajach, które przystąpiły do UE w roku 2004. W 2013 r. można było wyodrębnić pięć grup państw UE podobnych pod względem struktury liczby i sześć — pod względem struktury powierzchni UR rozpatrywanych gospodarstw. W przeważającej większości certyfikowane gospodarstwa ekologiczne miały powierzchnię UR powyżej 10,0 ha.

SŁOWA KLUCZOWE

rolnictwo ekologiczne, państwa UE, podobieństwo struktur

JEL

C15, Q10

BIBLIOGRAFIA

Chomątowski, S., Sokołowski, A. (1978). Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, z. 2 (s. 217—225). Warszawa: PAN.

Kukuła, K. (1989). Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe AE. Seria specjalna: Monografie (s. 82). Kraków: AE.

Pluta, W. (1977). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Warszawa: PWE.

Poczta, W. (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej — wpływ WPR. Warszawa: GUS.

Szyrmer, J. (1975). Stopień specjalizacji rolnictwa. Próba zastosowania nowej metody mierzenia. Przegląd Geograficzny, z. 1 (s. 54—59).

Wysocki, F., Wagner, W. (1988). O ustaleniu wartości progowej zróżnicowania struktur z danych empirycznych. Wiadomości Statystyczne, nr 9 (s. 18—20). Warszawa: GUS.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0