Bogdan Stefanowicz
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na fenomen informacji statystycznej jako nośnika swoistej siły (energii), która pozwala człowiekowi podejmować racjonalne działania we wszystkich dziedzinach życia: społecznego, gospodarczego, politycznego itd. Przyjęto przy tym infologiczną interpretację kluczowych terminów — „informacja” i „informacja statystyczna”. W celu wykazania zasadności tytułowego hasła, że informacja statystyczna niesie pewną siłę, wskazano pewne własności informacji statystycznej oraz przytoczono kilka przykładów funkcji, jakie można przypisać tego rodzaju informacji w jej praktycznym wykorzystaniu.

SŁOWA KLUCZOWE

informacja statystyczna, własności informacji statystycznej, funkcje informacji statystycznej, siła informacji statystycznej

JEL

D80

BIBLIOGRAFIA

Chaffey, D., White, G. (2011). Business Information Management. London, New York: Financial Times Prentice Hall.

Darowski, R. (2008). Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Davenport, T.H., Prusak, L. (2000). Working Knowledge: How Organisations Manage What They Know. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.

Dawkins, R. (2012). Smolubny gen. Tłumaczenie: M. Skoneczny. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Harmon, G. (1984). The measurement of information. Information Processing and Management, no. 1—2, s. 193—198.

Langefors, B. (1980). Infological models and information users view. Information Systems, vol. 5, s. 17—32.

Langefors, B. (1995). Essays on Infology — Summing up and Planning for the Future. Lund: Studentlitteratur.

Nordbotten, S. (1967). Purposes, Problems and Ideas Related to Statistical File Systems. Sydney: Proceedings from the 36. Session of the International Statistical Institute.

Sundgren, B. (1973). An infological approach to data bases. Stockholm: Skriftserie Statistika Centralbyran.

Sundgren, B. (2015). The concept of information. Pro Libera Scio.

Šmid, W. (2016). Umysł projektujący. Powstawanie nowej metodologii. Księgarnia Internetowa CeDeWu.pl.

Tischner, J. (2009). Wiara z słuchania. Kazania starosądeckie 1980—1992. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0