Sławomir Pastuszka , Tomasz Tokarski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest identyfikacja przestrzennego zróżnicowania PKB per capita oraz stopy bezrobocia w Polsce i we Włoszech, a także wskazanie tendencji zmian, jakim to zróżnicowanie podlegało. Badanie przeprowadzono dla polskich województw i włoskich regionów tworzących jednostki terytorialne NUTS 2. Do realizacji tego celu wykorzystano elementarne metody statystyki opisowej oraz ekonometrii przestrzennej (regresja z efektami indywidualnymi — fixed effects). W analizie posłużono się danymi za lata 2002—2014, publikowanymi przez GUS, Narodowy Instytut Statystyczny Włoch (Istat) i Eurostat.
Badanie wykazało, że Polskę i Włochy cechuje podobny, wysoki poziom regionalnego zróżnicowania PKB per capita, natomiast różnice wielkości bezrobocia między włoskimi regionami są znacznie większe niż między województwami w Polsce. Stwierdzono również, że różnice badanych wielkości makroekonomicznych wewnątrz obydwu krajów wykazują tendencję wzrostową, co w efekcie może prowadzić do zwiększania się międzyregionalnych dysproporcji w poziomie rozwoju.

SŁOWA KLUCZOWE

Polska, Włochy, PKB, stopa bezrobocia, analizy regionalne

JEL

C01, E01, E22, E24

BIBLIOGRAFIA

Beccatini, G. (1989). Riflessioni sul distretto industriale marshalliano come concetto socio- -economico. Stato e Mercato, n. 25, s. 111—128.

Cicciomessere, R. (2012). Le donne inattive per motivi familiari. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pobrane z: http://www.robertocicciomessere.eu/Donne_inattive_motivi_ amiliari.pdf .

Czyż, T. (2002). Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski. Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 i 3, s. 5—13.

Dykas, P., Szewczyk, M.W. (2015). Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów Polski Wschodniej. Miscellanea Oeconomicae, nr 4, t. 1, s. 37—54.

Filipowicz, K., Tokarski, T. (2015a). Wpływ efektu grawitacyjnego na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów. Wiadomości Statystyczne, nr 5, s. 42—59.

Filipowicz, K., Tokarski, T. (2015b). Wpływ efektu gr witacyjnego na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów Polski Wschodniej. Miscellanea Oeconomicae, nr 4, t. 1, s. 57—70.

Gawlikowska-Hueckel, K., Szlachta, J. (2014). Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer-Business.

Gąsior-Niemiec, A. (2003). Mezzogiorno: próba reinterpretacji. Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 125—147.

Istat (2008). La misura dell’occupazione non regolare nelle stime di contabilita nazionale. Anni 1980—2005. Pobrane z: http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20080206_00/testointegrale20080206.pdf .

Istat (2011). La misura dell’occupazione non regolare nelle stime di contabilita nazionale. Pobrane z: http://www.istat.it/it/archivio/39522 .

Istat (2013). Le superficie dei comuni, delle province e delle regioni italiane. Statistiche report. Pobrane z: http://www.istat.it/it/files/2015/04/Superfici-delle-unit%C3%A0-amministrative-Testo-integrale.pdf .

Kwiatkowska, W. (2012). Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 268, s. 125—144.

Lewandowski, K. (2013). Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarczego we Włoszech. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Lucarelli, C., Mussida, Ch. (2010). Mobilita del lavoro e disoccupazione: i nuovi scenari dell’economia italiana. Quaderno del Dipartimento di Scienze economiche e sociali dell’Universita del Sacro Cuore di Piacenza, n. 69, s. 1—22.

Majchrowska, A., Mroczek, K., Tokarski, T. (2013). Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002—2011. Gospodarka Narodowa, nr 9, s. 70—88. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2012). Gli indicatori complementari al tasso di disoccupazione. Pobrane z: http://www.misuredelbenessere.it/fileadmin/upload/docPdf/indicatori_complementari_10_.pdf .

Oltre il Pil (2013). La geografia del benessere nelle regioni italiane e nelle citta metropolitane. Venezia: Unioncamere del Veneto.

Pareto, V. (1906). Mannuale di economia politica, Milano: Societa Editrice Libraria.

Pastuszka, S. (2015). Przyczyny i skutki niedorozwoju Południa Włoch, Samorząd Terytorialny,

nr 12, s. 63—75.

Scorcu, A.E. (1997). Contiguita territoriale e shock sul consumo nelle regioni italiane, Rivista di Politica Economica, vol. 87 (11), s. 2—24.

SVIMEZ (2015). Anticipazioni sui principali andamenti economici dal „Rapporto SVIMEZ 2015 sull’economia del Mezzogiorno”. Roma: Edito di Mulino.

Trojak, M., Tokarski, T. (red.) (2013). Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Trznadel, W. (1988). Przestrzenne dysproporcje gospodarczo-społeczne we Włoszech XIX i XX w. i drogi ich przezwyciężania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

The World Bank (2015). Worldwide Governance Indicators (2015). Pobrane z: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports .

World Economic Forum (2015). The Global Competitiveness Report 2015—2016. Pobrane z: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings .

Viviano, E. (2002). Un’ analisi critica delle definizioni di disoccupazione e partecipazione in Italia, Politica Economica, vol. 19 (1), s. 161—190.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0