Piotr Tarka
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule rozważane są wzajemne powiązania badań ilościowych i jakościowych. W pierwszej kolejności zdefiniowano istotę i założenia tych badań oraz dokonano porównań pomiędzy nimi w oparciu o zasady filozofii, kwalimetrii (działu nauki zajmującego się teorią jakości) oraz statystyki. Następnie omówiono różnice występujące pomiędzy obydwoma rodzajami badań w kontekście planowanych zadań badawczych. W dalszej części opracowania opisano możliwości skutecznego łączenia badań ilościowych i jakościowych w procesie triangulacji.

SŁOWA KLUCZOWE

badania ilościowe i jakościowe: różnice, komplementarność, triangulacja

JEL

C18, C83, M31

BIBLIOGRAFIA

Baborski, A. (1979). Teoria języków formalnych a modelowanie systemów dynamicznych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, vol. 157. Wrocław, s. 31.

Barbour, R.S. (1988). Mixing qualitative methods. Qualitative Research, vol. 8, no. 3, s. 352—361.

Bazeley, P. (2004). Issues in mixing qualitative and quantitative approaches to research. W: R. Gadner, J. Richards, L. Buber (red.), Applying qualitative methods to marketing management research. Palgrave: Macmillan, s. 141—156.

Bernard, H.R. (2000). Social research methods — qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

Borys, T. (1980). Elementy teorii jakości. Warszawa: PWN.

Borys, T. (1991). Kwalimetria. Kraków: Akademia Ekonomiczna.

Campbell, D.T., Fiske, D.W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait- -multimethod matrix. Psychological Bulletin, vol. 56, no. 2, s. 81—105.

Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana — praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: PWN.

Collins, R. (1984). Statistics versus words. Sociological theory, vol. 2, s. 329—362.

Creswell, J.W. (2003). Research design — qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

Crotty, M. (1998). The foundations of social research — meaning and perspective in the research process. Thousand Oaks: Sage Publications.

Denzin, N.K. (1978). The research act — a theoretical introduction to sociological methods. New York: McGraw-Hill.

Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research. London: Sage Publications.

Gatnar, E. (1998). Symboliczne metody klasyfikacji danych. Warszawa: PWN.

Glaser, B.G., Strauss, A.L. (1967). The discovery of grounded theory — strategies for qualitative research. New York: Adline Publishing Company.

Grupiński, R. (1981). Opis statystyczny w badaniach prawnoznawczych. Warszawa: PWN.

Kent, R. (1999). Marketing research — measurement, method and application. London: Thomson Learning.

Lamnek, S. (1993). Qualitative sozialforschung band. Munchen-Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Lincoln, Y.S., Guba, E.G. (2000). Paradigmatic controversies, contradictions and emerging confluences. W: Y.S. Lincoln, N.K. Denzin (red.), Handbook of qualitative research (s. 163—188). Thousand Oaks: Sage Publications.

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych — jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN.

Mertens, D.M. (1998). Research methods — integrating diversity with quantitative and qualitative approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

Morse, J.M. (1991). Approaches to qualitative-quantitative approaches. Nursing Research, vol. 40, no. 2, s. 120—123.

Murray, T.R. (2003). Blending qualitative and quantitative research methods. Thousand Oaks: Sage Publications.

Neuman, W.L. (2000). Social research methods — qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn and Bacon.

Prein, G., Kuckartz, U. (1995). Computers and triangulation — between quality and quantity. W: E. Kelle (red.), Computer — aided qualitative data analysis: theory, methods and practice (s. 152—157). Thousand Oaks: Sage Publications.

Rossman, G.B., Wilson, B.L. (1985). Numbers and words — combining quantitative and qualitative methods in a single large-scale evaluation study. Evaluation Review, vol. 9, no. 2, s. 627—643.

Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych — metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji. Warszawa: PWN.

Steczkowski, J., Zeliaś, A. (1981). Statystyczne metody analizy cech jakościowych. Warszawa: PWE.

Tarka, P., Kaczmarek, M. (2014). Theoretical and empirical comparative analysis on quantitative and qualitative marketing researches. W: A. Takhar, A. Ghorbani (red.), Market research methodologies: qualitative and multi-method approaches. Hershey.

Tashakkori, A., Teddlie, C. (1998). Mixed methodology — combining qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0