Paweł Lańduch
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Wielokrotny pomiar statusu osób na rynku pracy z wykorzystaniem kwestionariusza statystycznego może posłużyć do zastosowania metod ilościowych do oceny jego jakości. W celu oceny jakości wyników badania stosuje się m.in. metody powtórnego, a także wielokrotnego pomiaru na wybranej próbie losowej. Na podstawie danych uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2011 r. (NSP 2011), zaprezentowano zastosowanie współczynnika zgodności Cohena oraz analizy klasy ukrytej do oceny jakości klasyfikowania osoby na rynku pracy. Pytania kwestionariusza spisowego pozwoliły na ocenę statusu osób na rynku pracy zgodnie z rekomendacją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i samooceny respondenta. W artykule przedstawiono tylko kwestię zgodności wyników uzyskanych w tych ujęciach w części spisu opartej na próbie losowej, pomijając wiele innych zagadnień dotyczących błędów losowych i nielosowych.

SŁOWA KLUCZOWE

kwestionariusz statystyczny, błąd pomiaru, indeks zgodności, klasa ukryta

JEL

C83

BIBLIOGRAFIA

Biemer, P. (2004). Modeling Measurement Error to Identify Flawed Questions. W: S. Presser, et al., Methods for Testing and Evaluating Survey Questionnaires. Chapter 12, Wiley, New York.

Brzezińska, J. (2015). Analiza klas ukrytych w badaniach sondażowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 384.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurements, vol. 20, s. 37—46.

Eurostat (2014). ESS handbook for quality reports — 2014 edition.

GUS (2008). Zasady Metodyczne Statystyki Rynku Pracy i Wynagrodzeń. http://stat.gov.pl/download/cps/rde/xbcr/gus/Zasady_metodyczne_stat_rynku_pracy_i_wynagrodzen.pdf.

GUS (2013a). Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo__NSP2011.pdf.

GUS (2013b). Aktywność ekonomiczna ludności Polski, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-nsp-2011,12,1.html.

Hui, S., Walter, S. (1980). Estimating the error rates of diagnostic tests. Biometrics, no. 36, s. 167—171.

ILO (1982). Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, unemployment, and underemployment adopted by the Thirteenth International Conference of Labour Statisticians. International Labour Organization, October, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087481.pdf.

Jarosz-Nowak, J. (2007). Modele oceny stopnia zgody pomiędzy dwoma ekspertami z wykorzystaniem współczynników kappa. Matematyka Stosowana: matematyka dla społeczeństwa, nr 8, s. 126—154.

Koch, G.G., Landis, J.R. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. Biometrics, vol. 33, s. 159—174.

Lohr, S.L. (1999). Sampling: Design and Analysis. New York: Duxbury Press.

ONZ (2006). Conference of European statisticians recommendations for the 2010 censuses of population and housing. Prepared in cooperation with the Statistical Office of the European Communities (Eurostat), Genewa, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2006/zip.1.e.pdf.

Vermunt, J. (1997). REM: A General Program for the Analysis of Categorical Data. Tilburg University, Holandia.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0