Dariusz Kotlewski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł dotyczy dekompozycji wartości dodanej brutto na kontrybucje wynagrodzeń czynników pierwotnych. Zaprezentowana metodologia — dzięki przyjęciu założeń wynikających z dostępności danych GUS — umożliwiła zrealizowanie szerokich przeliczeń danych dla lat 2001—2012 nie tylko dla zagregowanej polskiej gospodarki, ale także według sekcji PKD, województw oraz jednocześnie sekcji i województw. Dekompozycję wykonano na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych (BDL) oraz z rachunków narodowych GUS wykorzystanych w badaniu dotyczącym rachunku produktywności KLEMS. Na koniec zaproponowano kontynuację badań mającą na celu pełniejsze dekompozycje, umożliwiające m.in. wyznaczenie TFP (total factor productivity).

SŁOWA KLUCZOWE

czynniki produkcji, czynnik praca, czynnik kapitał, wynagrodzenie czynników, dekompozycje wartości dodanej brutto, zatrudnieni, sekcje PKD, województwa

JEL

O47, E22, E23, E24

BIBLIOGRAFIA

Caselli, F. (2005). Accounting for Cross-Country Income Differences. W: P. Aghion, S. Durlauf (red.), Handbook of Economic Growth, ed. 1, vol. 1, Elsevier, s. 679—741.

Gradzewicz, M., Growiec, J., Kolasa, M., Postek, L., Strzelecki, P. (2014). Poland’s Exceptional Growth Performance During the World Economic Crisis: New Growth Accounting Evidence. Working Paper, no. 186, NBP.

Growiec, J. (2009). Relacja płac do wydajności pracy w Polsce: ujęcie sektorowe. Bank i Kredyt, 40 (5), s. 61—88.

Growiec, J. (2012). Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji. Oficyna Wydawnicza SGH.

Hall, R.E., Jones, C.I. (1999). Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others? Quarterly Journal of Economics, vol. 114, no. 1, s. 83—116.

ILO (2014). World of Work Report 2014. International Labour Organization.

Jorgenson, D.W. (1963). Capital Theory and Investment Behavior. American Economic Review, 53 (2), s. 247—259.

Jorgenson, D.W., Griliches, Z. (1967). The explanation of Productivity Change. Review of Economic Studies, 34, s. 249—83.

Jorgenson, D.W. (1989). Productivity and Economic Growth. W: R.E. Berndt, E.J. Triplett (red.), Fifty Years of Economic Measurement, University of Chicago Press.

Jorgenson, D.W., Gollop, F.M., Fraumeni, B.M. (1987). Productivity and US Economic Growth. Cambridge MA: Harvard University Press.

Jorgenson, D.W., Ho, M., Stiroh, K. (2005). Information Technology and the American Growth Resurgence. MIT.

Lewandowski, M., Banaś, M., Kotlewski, D., Kulczycka, J., Doniec, D., Witkowski, G. i in. (2015). Metoda dekompozycji produktu krajowego brutto (PKB) oraz wartości dodanej brutto (WDB) w zastosowaniu do analizy struktury różnic regionalnych. GUS, http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/realizacja-prac-metodologicznych-analiz-ekspertyz-oraz-prac-badawczych-na-potrzeby-polityki-spojnosci/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/ .

OECD (2001). Measuring Productivity. OECD Manual.

O’Mahony, M., Timmer, M. (2009). Output, Input and Productivity Measures at the Industry Level: The EU KLEMS Database. The Economic Journal, vol. 119, s. F374—F403.

Solow, R.M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, vol. 70, no. 1, s. 65—70.

Solow, R.M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, vol. 39, no. 3, s. 312—320.

Timmer, M., van Moergastel, T., Stuivenwold, E., Ypma, G., O’Mahony, M., Kangasniemi, M. (2007). EU KLEMS Growth and Productivity Accounts — Methodology. EU KLEMS Consortium.

Wölfl, A., Hajkova, D. (2007). Measuring Multifactor Productivity Growth. STI Working Paper, 2007/5, OECD.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0