Danuta Michoń
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest ocena stopnia zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego województw w latach 2005 i 2015 w kontekście polityki spójności. Polityka ta ma za zadanie zmniejszać dystans niektórych krajów unijnych do najbardziej rozwiniętych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także niwelować zróżnicowanie wewnątrzkrajowe w rozwoju. Analizę przeprowadzono na podstawie danych GUS, przy wykorzystaniu wzorcowej metody porządkowania liniowego Hellwiga. Wybrane zmienne diagnostyczne odnoszą się do trzech wymiarów polityki spójności: gospodarczego, społecznego i terytorialnego.
Wykorzystana metoda umożliwiła ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce wskazując województwa o dużym potencjale rozwojowym oraz borykające się z trudnościami. Badanie potwierdziło utrzymujące się zróżnicowanie w poziomie rozwoju między badanymi jednostkami terytorialnymi.

SŁOWA KLUCZOWE

zróżnicowanie rozwoju, polityka spójności, wskaźnik syntetyczny

JEL

O18, R58

BIBLIOGRAFIA

Gawlikowska-Hueckel, K., Szlachta, J. (red.) (2014). Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki, Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Grosse, T. G. (2009). Spójność terytorialna jako nowy wymiar polityki spójności Unii Europejskiej. W: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej, polski wkład w debatę, 113—143. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kudełko, J., Prusek, A., Zieliński, K. (2011). Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Teoria i zastosowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A., Zając, K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Podogrodzka, M. (2011). Analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych z zastosowaniem metod taksonomicznych. Wiadomości Statystyczne, 11, 26—41.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0