Elżbieta Sojka
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest pomiar i ocena stopnia zależności między wielkością migracji a odległością geograficzną. Przedmiot badania stanowi napływ i odpływ migracyjny w latach 1990—2015 w województwie śląskim. Do oceny wpływu odległości na migrację wykorzystano funkcję typu Pareto. Uzyskane wyniki wskazują na zmniejszanie się atrakcyjności województwa śląskiego. Począwszy od końca lat 90. XX w. wzmagał się odpływ ludności tego województwa, a tym samym malał wpływ odległości na podejmowanie decyzji o opuszczaniu go. Mieszkańcy coraz częściej decydowali się na wyjazdy do oddalonych regionów Polski.

SŁOWA KLUCZOWE

migracje, odległość geograficzna, funkcja Pareto, województwo śląskie

JEL

C190, J110, J610

BIBLIOGRAFIA

Chojnicki, Z. (1966). Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. Warszawa: PWN.

Chojnicki, Z., Czyż, T., Ratajczak, W. (2011). Modele potencjału. Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych oraz regionalnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.

Gawryszewski, A. (1974). Związki przestrzenne między migracjami stałymi i dojazdami do pracy oraz czynnikami przemieszczeń ludności. Prace Geograficzne, (109).

Gawryszewski, A. (1981). Rozkłady odległości migracji międzywojewódzkich w ostatnim trzydziestoleciu. W: K. Dziewoński, P. Korcelli, (red.), Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce (s. 108—135). Prace Geograficzne, (140).

GUS. (2001). Województwa w latach 1995—1999. Wybrane dane. Warszawa: GUS.

Heffner, K. (2016). Procesy suburbanizacji a polityka miejska w Polsce. DOI: 10.18778/8088-005-4.05. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/303901294_Proces_suburbanizacji_a_polityka_miejska_w_Polsce.

Kałuża, D. (2007). Odległość jako determinacja migracji — przykład województwa mazowieckiego i śląskiego. W: A. Rączaszek, (red.), Uwarunkowania demograficzne rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie woj. śląskiego i opolskiego (s. 131—142). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Krupowicz, J. (2000). Odległość jako determinanta migracji wewnętrznych na Dolnym Śląsku. Wiadomości Statystyczne, (5), 74—77.

Lee, E. S. (1972). Teoria migracji. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, (3—4), 9—28.

Lovgren, E. (1972). Geograficzna mobilność siły roboczej. Studium migracji. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, (3—4), 183—257.

Mielecka-Kubień, Z. (2013). Migracje wojewódzkie na pobyt stały w województwie śląskim w 2010 roku w świetle praw migracji E. G. Ravensteina. Studia Ekonomiczne, (142), 24—40.

Mielecka-Kubień, Z. (2014). Migracje wewnętrze w województwie śląskim w układzie podregionów. Studia Ekonomiczne, (193), 20—47.

Pietrzak, M. B., Wilk, J. (2014). Odległość ekonomiczna w modelowaniu zjawisk przestrzennych z wykorzystaniem modelu grawitacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia, 22(327), 177—185.

Ravenstein, E. G. (1885). The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London, 48(2), 167—235.

Ravenstein, E. G. (1889). The Laws of Migration. Journal of the Royal Statistical Society, 52(2), 241—305.

Sojka, E. (2007). Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Solga, B. (2013). Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym. Opole: Politechnika Opolska, Instytut Śląski.

Śleszyński, P. (2005). Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002. Przegląd Geograficzny, 77(2), 193—212.

Śleszyński, P. (2011). Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. Studia Demograficzne, 2(160), 35—57.

Wojciechowski, L. (2004). Ekonomiczne modele grawitacyjne — przykłady ich zastosowania w literaturze światowej i polskiej. Zeszyty Naukowe, (47), 9—37.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0