Andrzej Mantaj , Artur Ostromęcki , Dariusz Zając
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest określenie uwarunkowań migracji ludności w gminach wiejskich Polski Wschodniej przy wykorzystaniu analizy statystycznej. Materiał empiryczny badania stanowiły dane GUS za 2014 r. oraz IUNG-PIB w Puławach. Badaniem objęto pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.
Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że napływowi ludności i poprawie sytuacji demograficznej w gminach wiejskich Polski Wschodniej sprzyjał przede wszystkim rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej, co miało wpływ na powiększenie rynku pracy, a tym samym zbytu, jak również na lepszą sytuację finansową tych jednostek samorządu terytorialnego.

SŁOWA KLUCZOWE

migracje ludności, gminy wiejskie, Polska Wschodnia

JEL

O12, O15, O18, R11, R12, R23, R51

BIBLIOGRAFIA

Błaszczuk, D., Rawicz, B. (2010). Koncepcje konwergencji i dywergencji i ich inspiracje dla polityki regionalnej UE. W: Strategiczna problematyka rozwoju Polski Wschodniej. WSzEiI, Lublin.

Celińska-Janowicz, D., Miszczuk, A., Płoszaj, A., Smętkowski, M. (2010). Aktualne problemy demograficzne regionu Polski wschodniej. Raporty i analizy EUROREG 5/2010. Warszawa.

Gorzelak, G. (2007). Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej. W: Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Grosse, T. G. (2007). Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych. W: Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Gruszczyński, M., Podgórska, M. (red.) (1996). Ekonometria. SGH, Warszawa.

Heffner, K., Czarnecki, A. (red.) (2011). Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.

Jończy, R. (2010). Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Wydawnictwo: Instytut Śląski, Opole-Wrocław.

Jończy, R. (2014). Problem nierejestrowanej emigracji definitywnej (emigracji zawieszonej) w badaniu procesów społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360.

Jóźwiak, J., Podgórski, J. (1998). Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa.

MRR (2007). Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

MRR (2008). Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

MRR (2011). Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007—2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Rabiej, M. (2012). Statystyka z programem Statistica. Wydawnictwo: Helion, Gliwice.

Rosner, A. (2011). Zróżnicowanie zaludnienia obszarów wiejskich w Polsce. Obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność. W: W. Kamińska (red.), K. Heffner, Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. STUDIA KPZK PAN, Tom CXXXVIII, Warszawa.

Rosner, A. (2012). Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską. IRWiR PAN, Warszawa.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Wydawnictwo: StatSoft Polska, Kraków.

Wilkin, J. (2007). Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych. W: Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0