Artur Mikulec
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł ma na celu przedstawienie wyników analizy wskaźnikowej trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim w latach 2001—2015, przeprowadzonej na podstawie danych z rejestru REGON. W szczególności scharakteryzowano przedsiębiorstwa ogółem, aktywne, powstałe i zlikwidowane. W opracowaniu zamieszczono wyniki analizy średniego czasu trwania przedsiębiorstw oraz wskaźników natężenia — tworzenia, likwidowania, rotacji i zmian populacji netto przedsiębiorstw.
Uzyskane wyniki wskazały na występowanie twórczej destrukcji przedsiębiorstw w 11 powiatach województwa łódzkiego; zjawiska tego nie obserwowano w miastach na prawach powiatu: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach. W latach 2002—2010 i 2012 w miastach tych występował natomiast (choć nie jednocześnie) efekt aglomeracji przedsiębiorstw.

SŁOWA KLUCZOWE

analiza wskaźnikowa, średni czas trwania przedsiębiorstw, twórcza destrukcja przedsiębiorstw, efekt aglomeracji przedsiębiorstw, Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, województwo łódzkie

JEL

C41, D40, L11, M13

BIBLIOGRAFIA

Balicki, A. (2006). Analiza przeżycia i tablice wymieralności. Warszawa: PWE.

Bertelsman, E., Scarpetta, S., Schivardi, F. (2003). Comparative analysis of firm demographics and survival: Micro-level evidence for the OECD countries. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/010021066480.

Celińska-Janowicz, D. (2016). Rejestry podmiotów jako źródła danych w analizach lokalizacji działalności gospodarczej w mikroskali. Wiadomości Statystyczne, (1), 27—43.

Dehnel, G. (2010). Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Domański, Cz., Pruska, K. (2000). Nieklasyczne metody statystyczne. Warszawa: PWE.

Dominiak, P. (2005). Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gruszecki, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Foster, L., Haltiwanger, J., Krizan, C. J. (2001). Aggregate productivity growth. Lessons from Microeconomic evidence. W: Ch. R. Hulten, E. R. Dean, M. J. Harper (red.), New Developments in Productivity Analysis (s. 303—372). Chicago, London: University of Chicago Press.

Jackson, J. E., Klich, J., Poznańska, K. (2000). Nowe przedsiębiorstwa w transformacji gospodarki polskiej. Gospodarka Narodowa, (5—6), 42—77.

Jovanovic, B. (1982). Selection and evolution of industry. Econometrica, 50, 649—670.

López-Garcia, P., Puente, S. (2006). Business demography in Spain: Determinants of firm survival. Pobrane z: http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/06/Fic/dt0608e.pdf.

Markowicz, I. (2012). Statystyczna analiza żywotności firm. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Markowicz, I. (2016). Analiza wskaźnikowa w badaniu żywotności firm. Studia i Prace WNEiZ US, Metody ilościowe w ekonomii, 45(2), 329—340. DOI:10.18276/sip.2016.45/2—26.

Mikulec, A. (2017a). Efekt aglomeracji w działalności gospodarczej przedsiębiorstw w województwie łódzkim w latach 2002—2015.pdf. DOI: 10.13140/RG.2.2.12234.16322.

Mikulec, A. (2017b). Wyniki analizy wskaźnikowej trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim w latach 2001—2015.pdf. DOI: 10.13140/RG.2.2.30751.36001.

Milewski, R., Kwiatkowski E. (red.). (2006). Podstawy ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

OECD, Eurostat. (2007). Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics. 2007 edition. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Ptak-Chmielewska, A. (2012). Dostępność i przydatność danych do analizy przeżycia przedsiębiorstw. Wiadomości Statystyczne, (6), 1—15.

Schumpeter, J. A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Scarpetta, S., Bassanini, A., Pilat, D., Schreyer, P. (2000). Economic growth in the OECD area: Recent trends at the aggregate and sectoral level. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/843888182178.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft.

Tokaj-Krzewska, A., Żołnierski, A. (red.). (2004). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002—2003. Pobrane z: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/raport02034ty37k89kjnbf.pdf.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0