Marcin Salamaga
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Ważnym elementem badania handlu zagranicznego jest analiza jego struktury w układzie towarowym i geograficznym. W artykule zaproponowano metodę badania podobieństwa struktury handlu zagranicznego i zastosowano ją na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej (UE). Opracowanie ma na celu ocenę stopnia podobieństwa struktur handlu zagranicznego oraz wskazanie, na ile odzwierciedla on różnice w rozwoju gospodarczym.
Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiego wskaźnika podobieństwa struktury towarowej oraz hierarchicznej analizy skupień dla okresu 2006—2015. Umożliwiło to wyodrębnienie krajów najbardziej podobnych pod względem struktury handlu zagranicznego. Dane do obliczeń uzyskano z Eurostatu.
Otrzymane wyniki dowiodły, że kraje o podobnym potencjale gospodarczym charakteryzują się zbliżoną strukturą handlu zagranicznego.

SŁOWA KLUCZOWE

wskaźnik podobieństwa struktur, handel zagraniczny, analiza skupień, metoda Warda

JEL

F14, C19, C38

BIBLIOGRAFIA

Bergstrand, J. H. (1983). Measurements and Determinants of Intra-Industry International Trade. W: P. K. M. Tharakan (red.), Intra-Industry Trade: Empirical and Methodological Aspects, North Holland Publishing Company.

Cieślik, A. (2000). Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chomątowski, S., Sokołowski, A. (1978). Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, 25(2), 217—226.

Krugman, P. R., Obstfeld, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Linder, S. B. (1961). An Essay on Trade and Transformation. Stockholm: John Wiley & Sons Ltd.

Misala, J., Pluciński, E. M. (2000). Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka. Warszawa: SGH.

Podolec, B. (2000). Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce. Warszawa-Kraków: PWN.

Rymarczyk, J. (2012). Handel zagraniczny. Organizacja i technika. Warszawa: PWE.

Salamaga, M. (2013). Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie, 223.

Sołdaczuk, J., Misala, J. (2001). Historia handlu międzynarodowego. Warszawa: PWE.

Woźniak, M. G. (2008). Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Kraków: Wydawnictwo UEK.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0