Wiesława Gierańczyk , Milena Krajewska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Migracje odzwierciedlają przestrzenne dostosowywanie się ludności do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych. Celem badania jest porównanie zachowań migracyjnych w latach 2002 i 2014 w gminach województwa kujawsko-pomorskiego oraz wyodrębnienie typów migracyjnych przy wykorzystaniu metody typografów zaproponowanej przez Długosza (1992).
Badanie wykazało, że w analizowanych latach większość gmin w województwie kujawsko-pomorskim, zwłaszcza położonych na jego obrzeżach, miała charakter emigracyjny. Charakter imigracyjny wykazywały natomiast gminy leżące w centralnej części województwa, przy czym w tym rejonie zachowany został kierunek migracji ze stolic województwa.

SŁOWA KLUCZOWE

migracje wewnętrzne, typ migracyjny, napływ migracyjny, odpływ migracyjny, mobilność

JEL

R23

BIBLIOGRAFIA

Bański, J., Czapiewski, K. Ł. (2008). Ekspertyza. Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Warszawa: Zespół Badań Obszarów Wiejskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Cieślak, M. (1984). Demografia. Metody analizy i prognozowania. Warszawa: PWN.

Długosz, Z. (1992). Typologia miast Polski w świetle wybranych parametrów migracji ludności. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Prace Migracyjne, (49), 1—46.

Holzer, J. Z. (2003). Demografia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kałuża-Kopias, D. (2014). Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (167), 32—42.

Lisowski, A., Grochowski, M. (2009). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Machnis, J. (2010). Procesy migracyjne wobec sytuacji demograficzno-społecznej Polski Wschodniej. Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych, (22), 7—23.

Makać, W., Urbanek-Krzysztofiak, D. (2004). Metody opisu statystycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Ravenstein, E. G. (1985). The laws of migration. Journal of the Royal Statystical Society, 1(48), 167—227.

Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej — elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Willekens, F. J. (1995). Multiregional Demographic Forecasting. W: Population Research Centre, Working paper. Groningen: University of Groningen.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0