Małgorzata Dolata , Jarosław Lira
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Badanie miało na celu ocenę skali dysproporcji zasobów mieszkaniowych i wyposażenia techniczno-sanitarnego mieszkań wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2004—2015. Przeprowadzono je na podstawie danych opisujących wybrane cechy diagnostyczne uzyskanych z Banku Danych Lokalnych GUS. Do zbadania tak złożonego zjawiska zastosowano jedną z metod taksonomii relatywnej w ujęciu dynamicznym, opartą na konstrukcji miernika syntetycznego wykorzystującego medianę przestrzenną Webera.
Na podstawie wartości miernika wyodrębniono cztery relatywne klasy typologiczne o różnym poziomie zasobów mieszkaniowych i wyposażenia techniczno-sanitarnego mieszkań na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w ujęciu powiatów. Największą relatywną przewagą w stosunku do pozostałych klas cechowały się powiat poznański oraz trzy powiaty położone w południowo-zachodniej części województwa. Największe relatywne opóźnienie cechowało powiaty leżące głównie we wschodniej i północnej części województwa.
Zastosowana metoda pozwoliła na klasyfikowanie badanych jednostek w danym okresie oraz umożliwiła obserwowanie zmian wartości zmiennej syntetycznej w czasie. Konstrukcję cechy syntetycznej oparto na zrelatywizowanej wartości cech diagnostycznych uwzględnionych w badaniu.

SŁOWA KLUCZOWE

taksonomia relatywna, zasoby mieszkaniowe, obszary wiejskie

JEL

C49, O18, R10

BIBLIOGRAFIA

Bański J., Wesołowska M. (2006). Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. Przegląd Geograficzny, 78(2), 261—283.

Dolata M., Lira J. (2011). Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na obszarach wiejskich woj. wielkopolskiego. Wiadomości Statystyczne, 56(6), 36—49.

Dolata M., Lira J. (2007). Powierzchnia i wyposażenie mieszkań na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim. Zeszyty Naukowe WSHiU, (13), 157—166.

GUS (2016). Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r. Warszawa: GUS.

Kołodziejczyk D., Gospodarowicz M. (red.). (2014). Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Część 2. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej — Państwowy Instytut Badawczy.

Lira J. (1998). Zastosowanie wybranych metod statystycznych opartych na medianie w doświadczalnictwie rolniczym (praca doktorska). Poznań: Akademia Rolnicza.

Lira J. (2015). A Comparison of the Methods of Relative Taxonomy for the Assessment of Infrastructural Development of Counties in Wielkopolskie Voivodship. Quantitative Methods in Economics, 16(2), 53—62.

Malina A., Zeliaś A. (1997). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. Przegląd Statystyczny, (1), 11—27.

Szymańska D., Biegańska J. (2011). Obszary wiejskie w Polsce w świetle analizy wybranych elementów infrastruktury i mieszkalnictwa. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (14), 72—73.

Wydymus S. (2013). Rozwój gospodarczy a poziom wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej — analiza taksonomiczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 57, 631—645.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0