Dorota Pekasiewicz , Agata Szczukocka
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W ostatnich latach obserwuje się dominującą rolę sektora usług w życiu gospodarczym i społecznym, o czym świadczą przeważający udział w wytwarzaniu wartości dodanej brutto oraz rosnący udział zatrudnienia. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rozwój usług finansowo-bankowych w Polsce i porównanie go z pozostałymi krajami UE. Do oceny podobieństwa wykorzystano metodę skalowania wielowymiarowego. Badanie przeprowadzono na podstawie danych Europejskiego Banku Centralnego za 2014 r.
W większości porównywanych wskaźników stwierdzono znaczny — ale zmniejszający się — dystans, jaki dzieli Polskę od pozostałych krajów UE. Uzyskane wyniki pozwalają sformułować wniosek, że rozwój sektora bankowego zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE jest uzależniony od poziomu gospodarczego oraz sytuacji na rynku bankowym.

SŁOWA KLUCZOWE

sektor usług, usługi finansowo-bankowe, skalowanie wielowymiarowe

JEL

C38, G21

BIBLIOGRAFIA

Beckers, J. M., Rixen, M. (2003). EOF Calculations and Data Filling from Incomplete Oceanographic Datasets. Journal of Atmospheric and oceanic technology, 20, ftp://netuno.io.usp.br/lado/papers/beckers_rixen_2003.pdf .

Biela, A. (1995). Skalowanie wielowymiarowe w analizach behawioralnych i ekonomicznych. Lublin: Norbertinum.

Dąbrowska, A. (2008). Rozwój rynku usług w Polsce — uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Flejterski, S., Panasiuk, A., Perenc, J., Rosa, G. (2005). Współczesna ekonomika usług. Warszawa: PWN.

Gatnar, E., Walesiak, M., (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Gatnar, E., Walesiak, M. (2011). Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

GUS. (2014). Monitoring banków 2013. Warszawa.

GUS. (2016a). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.

GUS. (2016b). Rynek wewnętrzny w 2015 r. Warszawa.

Quinn, G. P., Keough, M. J. (2001). Multidimensional Scaling and Cluster Analysis. W: Experimantal Design and Data Analysis for Biologists. Cambridge University Press.

Szczukocka, A. (2016). Zastosowanie analizy czynnikowej do badania rozwoju usług finansowo-bankowych w Polsce. (Artykuł wygłoszony na X Dorocznej Konferencji Naukowej Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu organizowanej przez Zespół Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu).

Zaborowski, A. (2001). Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0