Agnieszka Kozera , Joanna Stanisławska , Romana Głowicka-Wołoszyn
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Głównym celem artykułu jest identyfikacja i ocena zmian zjawiska ubóstwa mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej (UE) w latach 2005 i 2013 w kontekście polityki spójności. W badaniu przestrzennego zróżnicowania ubóstwa mieszkaniowego zastosowano miernik syntetyczny skonstruowany z wykorzystaniem metody wzorcowej TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution). Artykuł opracowano na podstawie danych statystycznych pochodzących z badań EU-SILC. Z przeprowadzonego badania wynika, że w 2013 r. w stosunku do 2005 r. nastąpiło znaczne zmniejszenie skali ubóstwa mieszkaniowego, zwłaszcza w krajach UE, które w 2005 r. charakteryzowały się najwyższym jego poziomem. Jednak Rumunia i Łotwa miały nadal wysoki poziom ubóstwa, w szczególności w relacji do państw Europy Zachodniej.

SŁOWA KLUCZOWE

ubóstwo mieszkaniowe, państwa UE, metoda TOPSIS

JEL

D12, R23

BIBLIOGRAFIA

Copeland, P., Daly, M. (2012). Varieties of poverty reduction: Inserting the poverty and social exclusion target into Europe 2020. Journal of European Social Policy, vol. 22, no. 3, s. 273— 287.

Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Słaby, T., Witek, J. (2013). Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Warszawa: SGGW.

Eurostat (2015a). EU-SILC (The EU-Statistic on Income and Living Conditions — SILC). Pobrano 20.07.2015 r.

Eurostat (2015b). Housing poverty (Database), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics/pl . Pobrano 20.07.2015 r.

Kozera, A., Kozera, C. (2011). Poziom życia ludności i jego zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, vol. 22, no. 4, Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy.

Kozera, A., Kozera, C. (2014). Warunki mieszkaniowe ludności w krajach Unii Europejskiej. Handel Wewnętrzny, nr 1(348), Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Nowotnik, D., (2011). Migracje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 18.

Olech, P. (2009). Wykluczenie mieszkaniowe — zarys głównych problemów mieszkaniowych w Polsce oraz rekomendacje dla całościowej polityki społecznej (ekspertyza), Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym. Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH, nr 35, Warszawa: SGH.

Radziukiewicz, M. (2006). Zasięg ubóstwa w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Salamon, M., Muzioł-Węcławowicz, A. (red.) (2015). Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, Warszawa: Habitat for Humanity Poland.

Stanisławska, J., Kozera, A. (2014). Sytuacja mieszkaniowa ludności z marginesu socjalnego Poznania. W: Z. Galor, B. Goryńska-Bitner, S. Kalinowski (red.), Życie na skraju — marginesy społeczne wielkiego miasta, Bielefeld.

Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Zalega, T. (2013). Mieszkanie i warunki mieszkaniowe w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce — ujęcie empiryczne. Handel wewnętrzny, nr 2 (343), s. 45—61.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0