Jadwiga Zaród
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest pokazanie zróżnicowania rozwoju podregionów w Polsce ze względu na wybrane cechy oraz charakterystyka obszarów najbardziej zagrożonych ubóstwem.
Podregiony Polski opisano przy użyciu danych dotyczących 2013 r., opisujących warunki ekonomiczne, społeczne i mieszkaniowe ludności oraz jej aktywność zawodową. Dane te poddano standaryzacji oraz — wykorzystując funkcję dyskryminacyjną — zgrupowano podregiony w 7 obszarach. Obszar I i II, na podstawie wartości funkcji dyskryminacyjnej, zaliczono do zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Następnie dla każdego obszaru oszacowano funkcje klasyfikacyjne. Dany podregion przyporządkowano do obszaru, w przypadku którego ma on największą wartość klasyfikacyjną. Stwierdzono, że największy wpływ na ostateczny podział podregionów miały następujące wskaźniki: stopa bezrobocia, liczba ludności przypadającej na 1 zatrudnionego oraz przeciętna powierzchnia mieszkania.

SŁOWA KLUCZOWE

analiza dyskryminacyjna, ubóstwo, podregiony

JEL

C12, C15, C38

BIBLIOGRAFIA

Frąckiewicz, L. (2005). Wykluczenie społeczne w skali makro- i mikroregionalnej. W: L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie społeczne, s. 11—26, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Gatnar, E. (1998). Symboliczne metody klasyfikacji danych. Warszawa: PWN.

Golinowska, S. (2010). Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w minionym dwudziestoleciu. Polityka Społeczna, nr 9, s. 7—13.

GUS (2015). Rocznik Statystyczny Województw 2014. Warszawa: GUS.

Krzyśko, M. (1990). Analiza dyskryminacyjna. Warszawa: WNT.

Krzyśko, M. (2004). Statystyka matematyczna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Nazarczuk, J. (2013). Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Panek, T. (2014). Statystyka społeczna. Warszawa: PWE.

Sen, A. (1992). Inequality Reexamined. Oxford: Publisher Oxford University Press.

Sobczyk, M. (2015). Statystyka. Warszawa: PWN.

Szarfenberg, R. (2012). Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce: pomiar, wyjaśnienie, strategie przeciwdziałania. Pobrano z: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/uiws2012a.pdf (dostęp 15.05.2015 r.).

Szukiełojć-Bieńkuńska, A. (2011). Ubóstwo w Polsce na tle krajów UE — podstawowe fakty i dane. Pobrano z: http://www.eapn.org.pl/expert/files/Ubostwo_w_Polsce_na_tle_krajow_UE-A.Sz-B.pdf (pobrano 15.05.2015 r.).

US Poznań (2014), Mapa ubóstwa na poziomie podregionów w Polsce z wykorzystaniem estymacji pośredniej. Pobrano z: http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/mapy-ubostwa-na-poziomie-podregionow w-polsce-z-wykorzystaniem-estymacji-posredniej,4,1.html (pobrano 5.06.2015 r.).

Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Wymiary poziomu życia w Polsce w świetle wybranych wskaźników. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, s. 116—129, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Zawadzki, J. (1999). Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej dla wielu populacji do badania kondycji finansowej firm. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.

Zeliaś, A. (2000). Metody statystyczne. Warszawa: PWE.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0