Tomasz Panek
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W badaniu dokonano oceny polityki społecznej i gospodarczej prowadzonej po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zmiany dysproporcji dochodowych gospodarstw domowych były analizowane poprzez ocenę zmienności stopnia polaryzacji ekonomicznej. Ponadto poddano ocenie zmiany nierówności dochodowych. Badanie przeprowadzono dla lat 2000-2014. W analizie polaryzacji zastosowano indeksy polaryzacji, a dla zobrazowania zmian nierówności dochodowych - współczynniki nierówności.

SŁOWA KLUCZOWE

polaryzacja ekonomiczna, nierówności dochodowe, zanikanie klasy średniej

JEL

D31, C18, C46

BIBLIOGRAFIA

Aghevli, B.B., Mehran, F. (1981). Optimal Grouping of Income Distribution Data. Journal of the American Statistical Association, vol. 76, s. 22—26.

Anderson, G. (2004). Toward an Empirical Analysis of Polarization. Journal of Econometrics, vol. 122, no.1, s. 1—26.

Banerjee, A., Duflo, E. (2008). What is Middle Class about the Middle Classes around the World?, Journal of Economic Perspectives, vol. 22, no. 2, s. 3—28.

Cowell, F. (1980). On the Structure of Additive Inequality Measures. Review of Economic Studies, vol. 47, no. 3, s. 521—531.

Davies, J.B., Shorrocks, A.F. (1989). Optimal Grouping of Income and Wealth Data. Journal of Econometrics, vol. 42, s. 97—108.

Deaton, A. (2000). The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to Development Policy. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press (Published for the World Bank).

Duclos, J-Y., Esteban, J., Ray, D. (2004). Polarization: Concepts, Measurement, Estimation. Econometrica, vol. 72, no. 6, s. 1737—1772.

Esteban, J., Gardín, C., Ray, D. (2007). Extension of a Measure of Polarization, with an Application to the Income Distribution of Five OECD Countries. Journal of Economic Inequality, vol. 5, no. 1, s. 1—19.

Esteban, J., Ray, D. (1994). On the Measurement of Polarization. Econometrica, vol. 62, no. 4, s. 819—852.

GUS (2015). Budżety gospodarstw domowych w 2014 r., Warszawa: GUS.

Horrighan, H., Haugen, S. (1988). The Declining Middle Class: a Sensitivity Analysis. Monthly Labour Review, vol. 111, s. 3—13.

Kakwani, N.C. (1980). Income Inequality and Poverty. Methods of Estimation and Policy Applications. Oxford University Press, New York, Oxford, London.

Keefer, P., Knack, S. (2002). Polarization, Politics and Property Rights: Links Between Inequality and Growth. Public Choice, vol. 111, s. 127—154.

Kharas, H., Gertz, G. (2010). The New Global Middle Class: A Cross-Over from West to East. W: Cheng Li (red.), China’s Emerging Middle Class: Beyond Economic Transformation, Washington, DC: Brookings Institution Press.

Kondor, Y. (1971). An Old-New Measure of Income Inequality. Econometrica, vol. 39, no. 6, s. 1041 i 1042.

Kot, S.M. (2008). Polaryzacja ekonomiczna. Teoria i zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kuttner, B. (1983). The Declining Middle. The Atlantic Monthly, vol. 108, no. 1, s. 60—72.

Morris, M., Bernhardt, A.D., Handcock, M.S. (1994). Economic Inequality: New Methods for New Trends. American Sociological Review, vol. 59, no. 2, s. 205—219.

Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Pen, J. (1973). A Parade of Dwarfs (and a Few Giants). W: A.B. Atkinson (red.), Wealth Income and Inequality, Penguin, Middlesex.

Piętak, Ł. (2015). Polaryzacja ekonomiczna w Hiszpanii w latach 1955—2013. Ekonomista, nr 1, s. 114—128.

Rosenthal, N. (1985). The Shrinking Middle Class: Myth or Reality? Monthly Labour Review, vol. 108, no. 3, s. 3—19.

Thurow, L. (1984). The Disappearance of the Middle Class. New York Times, vol. 133, February 5, section 3(2).

Wolfson, M.C. (1994). When Inequalities Diverge. American Economic Review, vol. 84, Papers and Proceedings, s. 353—358.

Wolfson, M.C. (1997). Divergent Inequalities: Theory and Empirical Results. Review of Income and Wealth, vol. 43, no. 4, s. 401—421.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0