Waldemar Florczak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest identyfikacja czynników oddziałujących na koszty funkcjonowania zinstytucjonalizowanego systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego2 i próba ich kwantyfikacji na podstawie niejednorodnych danych uzyskiwanych z różnych opracowań lub badań. Zaprezentowana procedura analityczna stanowi egzemplifikację kosztów wynikających z wdrażania aktów prawnych normalizujących ten zakres publicznego rozdzielnictwa z wykorzystaniem danych subiektywnych (ankieta) i obiektywnych (statystyka publiczna).
Przedstawiona metodyka analizy kosztów pozwala na uwzględnienie bardziej szczegółowych ustaleń prawnych dotyczących wdrożenia i funkcjonowania zreformowanego systemu pomocy prawno-obywatelskiej. Artykuł zawiera propozycje rozwiązań różniących się od tych, które wdrożono ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r., w zakresie źródeł finansowania zreformowanego systemu. Metoda ta może być zatem użyteczna do analiz alternatywnych wariantów reformy, wynikających z jej następstw dla finansów publicznych.

SŁOWA KLUCZOWE

informacje i porady prawno-obywatelskie, nieodpłatny system pomocy prawnej, koszty funkcjonowania systemu pomocy prawnej

JEL

C29, C53, C80, C81, C82, C83, H44, K00, K40, L51

BIBLIOGRAFIA

Burdziej, S., Dudkiewicz, M. (2013). Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, http://isp.org.pl/uploads/filemanager/ /pliki/poradnictwo/RaportISPBeneficjencifinal16.04.13.pdf.

Florczak, W. (2015). Ile może kosztować reforma systemu pomocy prawno-obywatelskiej w Polsce. Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCV, s. 189—206.

Florczak, W. (2016). Szacunki kosztów nieformalnego systemu pomocy prawno-obywatelskiej. Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 68—85.

Preisert, A., Schimanek, T., Waszak, M., Winiarska, A. (red.) (2013). Poradnictwo Prawne i Obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości, Instytut Spraw Publicznych, ISP, Warszawa, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/443334703.pdf.

Winczorek, J. (2014). Dostęp do poradnictwa — stan obecny i możliwości zmiany. W: G. Wiaderek (red.), Poradnictwo prawne i obywatelskie — system, koszty i innowacje, Warszawa: Instytut Prawa i Społeczeństwa, INPRIS, s. 21—52, http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/Analiza_INPRIS__1_.pdf.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0