Olga Leszczyńska-Luberek
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule opisano zmiany rozwiązań w ujmowaniu nabytych uprawnień emerytalno-rentowych w ramach ubezpieczeń społecznych w rachunkach narodowych. Omówiono zasady obowiązujące do września 2014 r. oraz nowe wytyczne zawarte w Systemie Rachunków Narodowych (SNA 2008) i Europejskim Systemie Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 2010). Wskazano różnice między systemami oraz przedstawiono rozwiązania europejskie. Podano argumenty, które przesądziły o nie włączeniu zobowiązań emerytalnych niekapitałowych publicznych systemów emerytalnych do statystyki opracowywanej na potrzeby procedury nadmiernego deficytu.

SŁOWA KLUCZOWE

rachunki narodowe, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, ubezpieczenia społeczne

BIBLIOGRAFIA

Barr, N., Diamond P. (2014). Reformy systemu emerytalnego. PTE, Warszawa.

Europejski Bank Centralny, Eurostat (2011). Technical Compilation Guide for Pension Data in National Accounts. Publications Office of the European Union, Luksemburg.

Franco, D. (1995). Pension liabilities — their use and misuse in the assessment of fiscal policies. European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Bruksela.

GUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014—2050.

Heidler, M., Müller, Ch., Weddige, O. (2009). Measuring Accrued-to-date Liabilities of Public Pension Systems — Method. Data and Limitations. Uniwersytet we Freiburgu.

Kaier, K., Müller, Ch. (2013). New Figures on Unfunded Public Pension Entitlements Across Europe — Concept. Results and Applications. Uniwersytet we Freiburgu.

Semeraro, G. (2007). Should financial accounts include future pension liabilities, rozdział Proceedings of the IFC Conference on Measuring the financial position of the household sector. Bank for International Settlements, Bazylea.

Semeraro, G. T. (2011). Should household wealth and government liabilities include future pension rights?, rozdział The Financial Systems of Industrial Countries. Springer.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0