Rafał Wisła , Tomasz Tokarski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Przedmiotem artykułu jest wewnętrzne zróżnicowanie rozwoju najbardziej zurbanizowanego województwa w Polsce. Celem opracowania jest ocena skali przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego powiatów województwa śląskiego w latach 2002—2013. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano następujące metody badawcze: opisową analizę wybranych wielkości makroekonomicznych, analizę taksonomiczną oraz analizę skupień. Wyniki przeprowadzonych analiz skłaniają do sformułowania dwóch kluczowych wniosków. Po pierwsze, w latach 2002—2013 grupę kwintylową o najwyższym poziomie rozwoju ekonomicznego tworzyły powiaty grodzkie aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Po drugie, w województwie śląskim istniały silne wewnętrzne zróżnicowania w zakresie przedsiębiorczości i kierunków jej rozwoju.

SŁOWA KLUCZOWE

województwo śląskie, rozwój regionalny, zróżnicowanie rozwoju

BIBLIOGRAFIA

Berbeka J. (1999), Porównanie poziomu życia w krajach Europy Środkowej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8.

Borys T. (1978), Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, „Przegląd Statystyczny”, nr 2.

Dykas P., Kościelniak P., Tokarski T. (2013), Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw i powiatów, [w:] Trojak M., Tokarski T., Statystyczna analiza zróżnicowania ekonomicznego i społecznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Dykas P., Misiak T. (2013), Endogenizacja wybranych wskaźników rozwoju ekonomicznego w powiatach, [w:] Trojak. M., Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Diagnoza strategiczna rozwoju województwa śląskiego na potrzeby aktualizacji strategii (2012), Regionalne Centrum Analiz Strategicznych, Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Edigarian A., Kościelniak P., Tokarski T., Trojak M. (2011), Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego powiatów, [w:] Tomczak D., Capability to SocialProgress in Poland`s Regions, Warsaw University Press, Warsaw.

Everitt B., Landau S., Leese M., Stahl D. (2011), Cluster Analysis, John Willey&Sons, West Sussex, UK.

Filipowicz K., Tokarski T. (2015), Wpływ efektu grawitacyjnego na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5.

Gajewski P. (2002), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych, praca magisterska napisana w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem E. Kwiatkowskiego.

Gajewski P. (2003), Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90., „Wiadomości Statystyczne”, nr 11.

Grabiński T. (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, AE w Krakowie, seria specjalna „Monografie”, nr 61, Kraków.

Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.

Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, nr 4.

Hellwig Z. (1972), Procedure of Evaluating High-Level Manpower Data and Typology of Countries by Means of the Taxonomic Method, [w:] Gostowski Z. (red.), Towards a system of Human Resources Indicators for Less Developed Countries, papers prepared for UNESCO Research Project, Ossolineum, The Polish Academy of Sciences Press, Wrocław.

Hellwig Z. (1990), Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele, [w:] Taksonomia — teoria i jej zastosowania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Kaufman L., Rousseeuw P. (2005), Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis, John Willey&Sons, West Sussex, UK.

Majewski S. (1999), Szeregowanie krajów przy pomocy Diagramu Czekanowskiego i Taksonomicznego miernika rozwoju, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8.

Mroczek K., Tokarski T., Trojak M. (2013), Grawitacyjny model zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw, „Gospodarka Narodowa”, nr 3.

Panek T., Zwierzchowski J. (2013), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH.

Sneath P. H. A., Sokal R. R. (1973), Numerical Taxonomy, W. H. Freeman, San Francisco.

Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska, Kraków.

Tokarski T. (2005), Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa.

Tokarski T. (2009), Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Tokarski T. (2013), Zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w powiatach, [w:] Trojak M., Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Tokarski T., Gabryjelska A., Krajewski P., Mackiewicz M. (1999), Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8.

Żółtowska E. (1997), Funkcja produkcji. Teoria, estymacja, zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0