Mirosława Kaczmarek
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje wyniki grupowania województw, przeprowadzonego na podstawie wskaźników charakteryzujących ubóstwo. W analizie wykorzystano dane dostępne w Banku Danych Lokalnych GUS. Wyboru cech diagnostycznych dokonano kierując się współczynnikami zmienności i korelacji r Pearsona. Do grupowania województw wykorzystano metodę k-średnich. Wyodrębniono cztery kategorie województw różniące się ze względu na strukturę symptomów ubóstwa. W celu odpowiedzi na pytanie, czy w Polsce zachodzą zmiany w tym zakresie dokonano stosownego porównania dla lat 2008 i 2013.

SŁOWA KLUCZOWE

metoda k-średnich, symptomy ubóstwa, analiza ubóstwa

BIBLIOGRAFIA

Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny (1992), Mynarski S. (red.), PWN, Warszawa.

Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport (2014), Czapiński J. i Panek T. (red.), Warszawa.

Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/.

Litz H. P. (2000), Multivariate statistische Methoden und ihre Anwendung in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, R. Oldenbourg Verlag, München-Wien.

Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.

Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.

Panek T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie i społeczne nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.

Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS (2013), GUS.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0