Barbara Ptaszyńska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest określenie wpływu wielkości i struktury polskich inwestycji bezpośrednich na międzynarodową pozycję inwestycyjną kraju. Jak się okazuje wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na pozycję międzynarodową Polski pogarsza się.
W artykule opisano uwarunkowania i skalę polskich inwestycji poza granicami kraju w latach 1994—2013. Na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki, NBP i agencji inwestycji zagranicznych stwierdzono, że przedsiębiorcy polscy kierują kapitał głównie do sektora usług na rynku europejskim.

SŁOWA KLUCZOWE

internacjonalizacja, bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), polskie przedsiębiorstwa, międzynarodowa pozycja inwestycyjna

BIBLIOGRAFIA

Dunning J. H. (1998), Location and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor? „Journal of International Business Studies”, First quarter, Vol. 29, No 1, s. 53.

Fonfara K., Gorynia M. (red.), Najlepszy E., Schroeder J. (2000), Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo AE, Poznań.

Górniewicz G., Siemiątkowski P. (2010), Przyczyny zmian międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski, „Toruńskie Studia Międzynarodowe”, nr 1 (3).

Karaszewski W., Jaworek M., Kuzel M., Szłucka M., Szóstek A., Długołęcka K. (2010, 2013), Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich. Raport z badań, UMK, Toruń.

Kłysik-Uryszek A. (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw działających w Polsce — wstępne wyniki badań, [w:] Wyzwania gospodarki globalnej, „Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 31: s. 632 i 633.

Kłysik-Uryszek A. (2013), Zagraniczna ekspansja kapitałowa polskich przedsiębiorstw, „Zarządzanie i finanse”, nr 2, Uniwersytet Gdański.

Kłysik-Uryszek A., Świerkocki J. (red.) (2011), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Petru R., Walewski M. (2015), Polski Czempion. Doświadczenia polskich form inwestujących na rynkach zagranicznych, PwC Wrocław-Warszawa, www.Polski czempion.pl. (dostęp 08.08.2015 r.).

Polska 2013. Raport o stanie gospodarki (2014), Ministerstwo Gospodarki.

Polska 2014 Raport o stanie gospodarki (2015), Ministerstwo Gospodarki.

Polskie inwestycje bezpośrednie… (2008, 2014, 2015), Ministerstwo Gospodarki.

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach 1996—2002. Aneks statystyczny (2009), NBP, Warszawa.

Stawicka M. (2013), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przykładem aktywności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych — próba oceny lat 2000—2012, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0